Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn tại NH Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn tại NH Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Giới hạn về không gian
1.4.2. Giới hạn về thời gian
1.4.3. Đ ối tượng nghiên cứu
1.6. LƯỢC THẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM)
2.1.2. Bản chất của NHTM
2.1.3. Chức năng của Ngân hàng Thương mại
2.1.4. Các nguồn vốn của NHTM
2.1.6. Khái niệm về lãi suất
2.1.7. Những rủi ro thường gặp trong huy động vốn
2.1.8. Khái quát chung về thẻ ATM
2.1.9. Các chỉ số phân tích
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ SACOMBANK
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Sacombank
3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Sacombank Cần Thơ
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.4. Mạng lưới hoạt động của Sacombank Cần Thơ
3.1.5. Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Sacombank Cần Thơ
3.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SACOMBANK CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006 - 2008
3.3.1. Thu nhập
3.3.2. Chi phí
3.2.3. Lợi nhuận
3.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA SACOMBANK CẦN THƠ.
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SACOMBANK CẦN THƠ TRONG NĂM 2009
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
4.1. PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN CỦA SACOMBANK CẦN THƠ
4.1.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn của Sacombank Cần Thơ
4.1.1.1. Tổng nguồn vốn
412 Kết quả huy động vốn của Sacombank Cần Thơ trong 3 năm 2006 - 2008
ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA SACOMBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
4.2.1. Tình hình huy động vốn tại Sacombank Cần Thơ
4.2.1.1. Lãi suất huy động vốn tại sacombank Cần Thơ trong 3 năm 2006-2008 ..
4.2.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn từ tổ chức kinh tế tại Sacombank Cần Thơ
4.2.1.3. Phân tích tình hình huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm dân cư tại Sacombank Cần Thơ
4.2.1.4. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác
4.2.2. Phân tích tình hình huy động vốn từ dịch vụ thẻ ATM tại Sacombank Cần Thơ
4.2.2.1. Hệ thống máy rút tiền trên địa bàn Cần Thơ
4.2.2.2. Tình hình phát hành thẻ tại Sacombank Cần Thơ
4.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA SACOMBANK CẦN THƠ
4.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá huy động vốn của Sacombank Cần Thơ
4.3.1.1. Tỷ trọng từng phương thức huy động vốn/ tổng vốn huy động
TỔNG VỐN HUY ĐỘNG
4.3.1.2. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Sacombank Cần Thơ
4.3. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA SACOMBANK CẦN THƠ QUA 3 NĂM (2006-2008)
4.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI SCB CẦN THƠ
4.4.1. Những kết quả đạt được
4.4.2. Những hạn chế trong công tác huy động vốn
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. NHỮNG TỒN TẠI
5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
5.2.1. Áp dụng lãi suất huy động vốn linh hoạt
5.2.2. Đa dạng hóa hình thức huy động vốn
5.2.3. Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng và nâng cao chất lượng phục vụ
5.2.4. Xây dựng và phát triển nguồn lực con người
5.2.5. Tăng cường công tiếp thị, mở rộng mạng lưới
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris