Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

234
1
18

badboy

Member
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số vấn đề về huy động vốn
2.1.1.1. Khái niệm về nguồn vốn và huy động vốn
2.1.1.2. Các hình thức huy động vốn
2.1.1.3. Vai trò của nguồn vốn và công tác huy động vốn
2.1.1.4. Ý nghĩa của hoạt động huy động vốn
2.1.2. Khái quát về tín dụng
2.1.2.1. Khái niệm tín dụng
2.1.2.2. Các hình thức tín dụng
2.1.2.3. Vai trò của tín dụng
2.1.2.4. Một số vấn đề về cho vay
2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân hàng
2.1.3.1. Phân tích tổng quát nguồn vốn
2.1.3.2. Phân tích nguồn vốn huy động
2.1.3.3. Phân tích vốn vay
2.1.3.4. Phân tích vốn tự có của Ngân hàng
2.1.3.5. Các chỉ tiêu phân tích hoạt động sử dụng vốn
2.1.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG
KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG
3.1. Giới thiệu tổng quát về NHNo & PTNT tỉnh Sóc Trăng
3.2. Giới thiệu tổng quát về NHNo & PTNT huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
3.2.1. Vị trí địa lý kinh tế - xã hội huyện Kế Sách
3.2.2. Quá trình hình thành và phát triển NHNo & PTNT huyện Kế Sách
3.2.3. Vai trò của NHNo & PTNT huyện Kế Sách
3.2.4. Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự
3.2.4.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.4.2. Tình hình nhân sự
3.2.5. Khái quát tình hình hoạt động của Ngân hàng qua 3 năm
3.2.6. Thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng
3.2.6.1. Thuận lợi
3.2.6.2. Khó khăn
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG
4.1. Phân tích khái quát tình hình tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng
4.1.1. Khái quát tình hình tài sản
4.1.2. Khái quát cơ cấu nguồn vốn
4.2. Phân tích tình hình huy động vốn
4.2.1. Khái quát chung tình hình huy động vốn của NHNo & PTNT huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
4.2.2. Nhận xét chung về nguồn vốn huy động
4.3. Phân tích tình hình cho vay
4.3.1. Khái quát chung tình hình cho vay của NHNo & PTNT huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
4.3.2. Phân tích về doanh số cho vay
4.3.2.1. Doanh số cho vay theo thời hạn
4.3.2.2. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.3.3. Phân tích tình hình thu nợ
4.3.3.1. Phân tích tình hình thu nợ theo thời hạn
4.3.3.2. Phân tích tình hình thu nợ theo ngành kinh tế
4.3.4. Phân tích tình hình dư nợ
4.3.4.1. Phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn
4.3.4.2. Phân tích tình hình dư nợ theo ngành kinh tế
4.3.5. Phân tích tình hình nợ quá hạn
4.3.5.1. Phân tích tình hình nợ quá hạn theo thời hạn
4.3.5.2. Phân tích tình hình nợ quá hạn theo ngành kinh tế
4.3.6. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động huy động vốn và cho vay
4.3.6.1. Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động
4.3.6.2. Hệ số thu nợ
4.3.6.4. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG
5.1. Những nhược điểm cần khắc phục và nguyên nhân
5.1.1. Những nhược điểm cần khắc phục
5.1.2. Nguyên nhân
5.2.Các biện pháp nâng cao kết quả hoạt động huy động vốn
5.3. Các biện pháp nâng cao kết quả hoạt động cho vay
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Kế Sách
6.2.2. Đối với Chính quyền địa phương
6.2.3. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam
DANH
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris