Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay hộ nông dân tại NHNO&PTNT huyện Vũng Liêm

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay hộ nông dân tại NHNO&PTNT huyện Vũng Liêm
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. 2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Tín dụng
2.1.2 Huy động vốn
2.1.3 Cho vay
2.1.4 Những quy định trong cho vay hộ nông dân
2.1.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG
3.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHNO&PTNT
Trang vi
3.2 VAI TRÒ CỦA NHNO&PTNT HUYỆN ĐỐI VỚI
3.3 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN
3.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHNO&PTNT HUYỆN
3.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.4.2 Chức năng các phòng ban
3.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG
3.6.1 Thuận lợi
3.6.2 Khó khăn
3.7 MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2008
CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY
4.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
4.2.1 Tình hình huy động vốn
4.2.2 Đánh giá tình hình huy động vốn
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ NÔNG DÂN
4.3.1 Phân tích hoạt động tín dụng hộ nông dân theo thời hạn
4.3.2 Phân tích hoạt động tín dụng hộ nông dân theo ngành
4.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHO VAY HỘ NÔNG DÂN
4.5 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN
5.1 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG
5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUả SỬ DỤNG VỐN
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris