Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Công thương Chi Nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Công thương Chi Nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2.Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. không gian
1.3.2. thời gian
1.4. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Nghiệp vụ huy động vốn
2.1.1.1. Khái niệm huy động vốn
2.1.1.2. Vai trò của nguồn vốn huy động
2.1.1.3. Các hình thức huy động vốn tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
2.1.1.3.1 Mở tài khoản thanh toán
2.1.1.3.2. Tiền gửi tiết kiệm
2.1.1.3.3.Kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích
2.1.1.3.4.Trái phiếu Ngân hàng
2.1.1.3.5. Vay Ngân hàng nhà nước
2.1.1.3.6.Thủ tục nhận tiền gửi tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ
2.1.1.4.Các nguyên tắc trong quản lý tiền gửi
2.1.1.4.1.Ngân hàng phải đảm bảo thanh toán kịp thời cho khách hàng
2.1.1.4.2.Ngân hàng phải đảm bảo tính an toàn, bí mật cho chủ tài khoản 9
2.1.1.4.3.Tầm quan trọng của nguồn huy động vốn đối với Ngân hàng
2.1.2. Tín dụng và nghiệp vụ cho vay bằng Việt Nam đồng
2.1.2.1.Khái niệm chung về tín dụng
2.1.2.2.Các nguyên tắc tín dụng
2.1.2.3.Những vấn đề liên quan đến tín dụng bằng VND tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
2.1.3. Một số khái niệm khác và một số chỉ tiêu dùng để đánh giá, phân tích
2.1.3.1. Doanh số cho vay
2.1.3.2. Doanh số thu nợ
2.1.3.3. Doanh số huy động
2.1.3.4. Dư nợ
2.1.3.5. Dư có
2.1.3.6. Nợ quá hạn
2.1.4. Một số vấn đề về rủi ro tín
2.1.4.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng
2.1.4.2. Biểu hiện của rủi ro tín dụng
2.1.4.3. Hậu quả từ rủi ro tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG III
GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Sơ lược về Ngân hàng Công Thương Việt Nam
3.2. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Công Thương Cần Thơ
3.2.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.2.2. Cơ cấu tổ chức ngân hàng Công Thương Cần Thơ
3.2.3. Chức năng
CHƯƠNG IV
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHOVAY TẠI NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân Hàng Công Thương Cần thơ
4.1.1. Kết quả hoạt động của Ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ trong 3 năm 2006,2007,2008
4.1.1.1.Phân tích khoản thu nhập
4.1.1.2. Phân tích khoản chi phí
4.1.1.3. Phân tích lợi nhuận
4.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ năm 2006,2007,2008
4.1.2.1. Phân tích nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn
4.1.2. 2.Phân tích tình hình huy động vốn - phân theo thành phần kinh tế.41 4.1.2.3. Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng - phân theo tiêu chí nội tệ và ngoại tệ
4.2. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng
4.2.1. Phân tích tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.2.2. Phân tích tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề
4.2.3. Phân tích tình hình doanh số thu nợ ngắn hạn
4.2.4. Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
4.2.5. Phân tích tình hình nợ xấu ngắn hạn
4.2.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng (2006 - 2008)
CHƯƠNG V
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT HUY ĐỘNG VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ
5.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện huy động vốn
5.1.1. Giải pháp về quản lý lãi suất
5.1.2. Giải pháp về công nghệ
5.1.3. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn và dịch vụ
5.1.4. Đào tạo nguồn nhân lực
5.1.5. Marketing ngân hàng hay chăm sóc khách hàng
5.2. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
5.2.1. Nhận định chung về hoạt động tín dụng
5.2.2. Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
CHƯƠNG VI
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris