Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân phường 3, thi xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân phường 3, thi xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

MỤC LỤC
Chương 1: Giới thiệu
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Các giả thiết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Huy động vốn
2.1.2. Hoạt động tín dụng
2.1.3. Sơ đồ quy trình cho vay
2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn và cho vay
2.1.4.1.Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn
2.1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Khái quát về quỹ tín dụng nhân dân phường 3, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
3.1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh
3.2. Lịch sử hình thành và phát triển quỹ tín dụng nhân phường 3, thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
3.3. Cơ cấu tổ chức của quỹ tín dụng nhân phường 3, thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân phường 3, thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
3.5. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của quỹ tín dụng nhân phường 3, thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Chương 4: Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại quỹ tín dụng nhân phường 3, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
4.1. Phân tích nguồn vốn và huy động vốn của quỹ tín dụng nhân phường 3, thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
4.1.1. Nguồn vốn
4.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn huy động
4.1.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn
4.2. Phân tích tình hình tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân phường 3, thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
4.2.1. Tình hình cho vay
4.2.2. Theo ngành kinh tế
4.3. Đánh giá rủi ro tín dụng tại quỹ tín dụng nhân phường 3, thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
4.4. Đánh giá chung về tình hình tín dụng của quỹ tín dụng nhân phường 3, thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
4.5. Thuận lợi và khó khăn
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
Chương 5: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân phường 3, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
5.1. Biện pháp nâng cao nguồn vốn huy động
5.1.1. Tạo sự tín nhiệm đối vói khách hàng
5.1.2. Chính sách lãi suất
5.1.3. Chiến lược khách hàng
5.1.4. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn
5.2. Một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng
5.2.1. Xây dựng chính sách cho vay có hiệu quả
5.2.2. Thực hiện đầy đủ quy trình tín dụng
5.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định
5.2.4. Thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm tiền vay
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris