Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển - Chi nhánh Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển - Chi nhánh Vĩnh Long
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .
2.1 Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm về Ngân Hàng Thương Mại
2.1.2. Khái quát về tín dụng
2.1.3. Các hình thức huy động vốn
2.1.3.1. Khái niệm về huy động vốn
2.1.3.2. Các hình thức huy động vốn
2.1.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NH
2.1.4.1 Vốn huy động trên tổng nguồn vốn
2.1.4.2. Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động
2.1.4.3. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
2.1.4.4. Vòng quay vốn
2.1.4.5. Hệ số thu hồi nợ
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH VĨNH LONG
3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH LONG:
3.1.1 Sự ra đời của ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long
3.1.2.Cơ cấu tổ chức của BIDV Vĩnh Long: .
3.1.3. Các sản phẩm dịch vụ của BIDV Vĩnh Long :
3.1.4. Tình hình cơ sở vật chất...
3.1.5.Tình hình nhân sự
3.1.6. Marketing...
3.2. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BIDV VĨNH LONG QUA 3 NĂM 2006 - 2008
3.3.NHỮNG THUẬN LỢI , KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG
3.4.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
3.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV CHI NHÁNH VĨNH LONG
4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒ N VỐN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG QUA 3 NĂM 2006- 2008:
4.1.1. Vốn huy động
4.1.2. Vốn điều chuyển
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG QUA 3 NĂM 2006- 2008:
4.2.1.Vốn huy động theo kỳ hạn:
4.2.2. Cơ cấu các loại tiền gửi
4.2.2.1. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
4.2.2.2. Tiền gửi tiết kiệm
4.2.2.1. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác
4.3. PHÂN TÍCH SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG:
4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM (2006- 2008) THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU:
4.4.1. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn (VHĐ/TNV)
4.4.2 Dư nợ trên tổng nguồn vốn huy động
4.4.3. Hệ số thu nợ
4.4.4. Chỉ tiêu nợ quá hạn trên tổng dư nợ (NQH/TDN):
4.4.5. Vòng quay vốn tín dụng:
4.5. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH VĨNH LONG:
4.5.1. Phân tích môi trường vĩ mô
4.5.1.1. Yếu tố chính trị - pháp luật và chính sách nhà nước:
4.5.1.2. Yếu tố kinh tế
4.5.1.3. Văn hóa xã hội
4.4.1.4. Yếu tố tự nhiên
4.4.1.5. Yếu tố khác
4.5.2. Phân tích môi trường tác nghiệp
4.5.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh
4.5.2.2.Rào cản gia nhập ngành
4.5.2.3 Sản phẩm thay thế
4.5.2.4. Phân tích khách hàng:
4.5.3. Bảng phân tích ma trận swot
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG BIDV VĨNH LONG
5.1. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH BIDV- CHI NHÁNH VĨNH LONG
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Ngân hàng nhà nước
6.2.2. Đối với BIDV Vĩnh Long
6.2.3. Đối với NH Chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris