Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1 Chức năng của ngân hàng thương mại
2.1.2 Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
2.1.3 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIệP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều
3.2. Cơ cấu tổ chức
3.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều
3.3. Các hoạt động kinh doanh chính
3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2005 - 2007
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU
4.1.Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều
4.1.1. Tình hình nguồn vốn tại ngân hàng
4.1.2. Đánh giá kết cấu và biến động tình hình huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều
4.2. Phân tích tình hình tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều
4.2.1 Tình hình cho vay tại ngân hàng
4.2.2 Phân tích nợ xấu của ngân hàng
4.2.3 Phân tích thu nhập chi phí của ngân hàng
4.3.3 Phân tích các chỉ số tài chính
CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU
5.1. Đánh giá thực trạng hoạt động của đơn vị
5.1.1. Ưu điểm
5.1.2. Những tồn tại
5.2. Những giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động vốn và tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều
5.2.1. Giải pháp chung
5.2.2. Một số giải pháp về huy động vốn
5.2.3. Một số giải pháp về tín dụng
5.3. Biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris