Luận văn Phân tích tình hình kinh doanh xuất khẩu gạo tại công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang - Thực trạng và giải pháp

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình kinh doanh xuất khẩu gạo tại công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang - Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
MỤC LỤC SƠ ĐỒ, BIỂU BẢNG, BẢNG ĐỒ
LỜI CẢM TẠ
LỜI CAM ĐOAN
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
IV. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
2. Phạm vi nghiên cứu
PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về xuất khẩu
1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của xuất khẩu
1.2.1. Vai trò của xuất khẩu
1.2.2. Nhiệm vụ của xuất khẩu
1.2.3. Ý nghĩa của xuất khẩu
1.2.4. Nghĩa vụ của nhà xuất khẩu
1.2. Marketing quốc tế
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Tầm quan trọng của Marketing quốc tế
1.3. Khái quát về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.2. Các quan điểm về kết quả và hiệu quả
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp
1.3.3.2. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu
1.3.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực
1.3.3.4. Chỉ tiêu tỷ suất tiền lương tính theo doanh thu thuần
1.3.3.5. Chỉ tiêu đánh mức sinh lợi bình quân của lao động
1.3.3.6. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3.7. Chỉ tiêu số vòng quay vốn lưu động
1.3.3.8. Chỉ tiêu kỳ thu tiền trung bình
1.3.3.9. Chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán hiện thời
1.3.3.10. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí
CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DU LỊCH THƢƠNG MẠI KIÊN GIANG
2.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.2. Những thành tích đạt được
2.3. Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của công ty
2.3.1. Chức năng
2.3.2. Quyền hạn
2.3.3. Nhiệm vụ
2.4. Cơ cấu của bộ máy tộ chức
* Văn phòng công ty
* Các đơn vị trực thuộc
* Sơ đồ tổ chức
2.5. Tình hình hoạt động của công ty trong các năm qua
2.6. Những thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay
2.6.1. Những thuận lợi
2.6.2. Những khó khăn
2.7. Kế hoạch kinh doanh trong năm 2009 và định hướng phát triển lâu dài của công ty trong thời gian tới
2.7.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2009
2.7.2. Công tác tổ chức
2.7.3. Định hướng phát triển
2.7.3.1. Tình hình chung
2.7.3.2. Định hướng phát triển
CHƢƠNG 3: TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY DU LỊCH THƢƠNG MẠI KIÊN GIANG
3.1. Phân tích chung tình hình xuẤt khẩu gạo của công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang trong những năm gần đây ( 2006 - 2008 )
3.1.1. Phân tích tình hình hoạt động xuất khẩu gạo ( doanh thu, sản lượng, kim ngạch) của công ty giai đoạn (2006 - 2008)
3.1.1.1. Phân tích doanh thu xuất khẩu gạo của công ty trong 3 năm ( 2006 - 2008)
3.1.1.2. Phân tích sản lượng xuất khẩu gạo của công ty trong 3 năm ( 2006 - 2008)
3.1.1.3. Phân tích kim ngạch xuất khẩu gạo của công ty trong 3 năm ( 2006 - 2008)
3.1.2. Phân tích các thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu của công ty
3.1.2.1. Phân tích tình hình xuất khẩu gạo vào các thị trường lớn của công ty trong 3 năm ( 2006 - 2008)
3.2.1.2. Phân tíchtình hình xuất khẩu gạo vào các thị trường cụ thể của công ty giai đoạn (2006 - 2008)
3.2. Chiến lược kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới
3.2.1. Chiến lược sản phẩm
3.2.2. Chiến lược giá
3.2.3. Chiến lược phân phối
3.2.4. Chiến lược xúc tiến tiêu thụ
3.3. Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình kinh doanh xuất khạu gạo của công ty hiện nay
3.3.1. Khó khăn
3.3.1.1. Cạnh tranh gay gắt với các đối thủ lớn
3.3.1.2. Khó khăn từ chất lượng sản phẩm gạo nội địa
3.3.1.3. Khó khăn từ phía công tác nghiên cứu thị trường
3.3.1.4. Khó khăn từ đội ngũ cán bộ, công nhân viên phụ trách công tác xuất khẩu gạo
3.3.2. Thuận lợi
CHƢƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY DU LỊCH THƢƠNG MẠI KIÊN GIANG
4.1. Khái quát chung về tình hình xuất khẩu gạo của nước ta hiện nay
4.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu gạo tại công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang
4.2.1. Xây dựng hệ thống tiếp thị, nghiên cứu và thâm nhập những thị trường xuất khẩu có tiềm năng
4.2.2. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý
4.2.3. Xây dựng hệ thống chất lượng sản phẩm
4.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động chuyên nghiệp về xuất khẩu
4.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
PHẦN KẾT LUẬN I. KẾT LUẬN
II. KIẾN NGHỊ
1. Đối với nhà nước
2. Đối với công ty
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris