Luận văn Phân tích tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần DOCIMEXCO

196
0
16

ngochai89

Member
Phân tích tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần DOCIMEXCO
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái quát về xuất khẩu
2.1.2 Chiến lược - quản trị chiến lược
2.1.2.1 Khái niệm chiến lược
2.1.2.2Khái niệm về Quản trị chiến lược
2.1.2.3 Ưu và nhược điểm của Quản trị chiến lược
2.1.3 Nghiên cứu môi trường kinh doanh
2.1.4 Phân tích nội tại công ty
2.1.5. Hình thành và lựa chọn chiến lược
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu và dữ liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NỘI TẠI CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN MÃ
3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÔNG TY
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty
3.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty
3.1.3 Các sản phẩm của công ty
3.2 PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH NỘI TẠI CỦA CÔNG TY
3.2.1 Nhân sự
3.2. 2 Máy móc và trang thiết bị sản xuất
3.2.3 Hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận chất lượng sản phẩm đang áp dụng
3.2.4 Yếu tố nghiên cứu & phát triển
3.2.5 Yếu tố marketing
3.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.3.1 Tình hình thu mua nguyên liệu cá tra, basa
3.3.2 Tình hình sản xuất
3.3.2.1 Sản lượng thủy sản chế biến qua các năm
3.3.2.2 Tình trạng cá tra, basa tồn kho qua các năm
3.3.3 Phân tích tình hình tiêu thụ
3.3.3.1 Kết quả hoat động kinh doanh của công ty
3.3.3.2 Các thị trường xuất khẩu cá Tra, cá Basa
3.3.4 Tình hình xuất khẩu cá Tra, cá Basa của công ty ở thị trường Mỹ
3.3.4.1 Giá cá đông Block xuất khẩu trung bình sang thị trường Mỹ của công ty so với trung bình chung toàn ngành
3.3.4.2 Cơ cấu sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu sang thị trường Mỹ
3.3.5 Phân tích các tỉ số tài chính của công ty
3.4 MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TÔ BÊN TRONG CỦA CÔNG TY
Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA THỊ TRƯỜNG MỸ
4.1 . PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
4.1.1 Kinh tế
4.1.2 Chính trị - pháp luật
4.1.3 Chủ trương- chính sách
4.1.4 Yếu tố văn hóa xã hội
4.1.5 Giá nhập khẩu trung bình của thị trường Mỹ so với các thị trường khác đối sản phảm cá đông Block của công ty
4.16. Phân tích đối thủ cạnh tranh
4.1.6.1 Đối thủ trong nước
4.1.6.2 Đối thủ ngoài nước
4.1.7. Phân tích khách hàng
4.1.8 Mức độ dễ xâm nhập thị trường
4.1.9 Sản phẩm thay thế
4.2 MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TÔ BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY
Chương 5: XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC & GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC
5.1 CÁC ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU- CƠ HỘI, THÁCH THỨC CỦA CÔNG TY
5.2 BẢNG MA TRẬN SWOT
5.3 CÁC CHIẾN LƯỢC HÌNH THÀNH TỪ SWOT
5.4 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC
5.4.1 Lựa chọn chiến lược phát triển
5.4.2 Lựa chọn chiến lược hội nhập
5.5 BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC CHỌN
Chương 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris