Luận văn Phân tích tình hình lao động, tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương tại công ty cổ phần thủy sản Cafatex

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình lao động, tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương tại công ty cổ phần thủy sản Cafatex
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1. 3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi về không gian
1.3.2. Phạm vi thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái quát về lao động
2.1.2 Phân tích yếu tố lao động ảnh hưởng đến sản xuất
2.1.3 Khái quát về tiền lương
2.1.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3:
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, TIỀNLƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX
3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Mục tiêu, chức năng, phạm vi sản xuất kinh doanh
3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty
3.1.4 Tổng quan về thuận lợi, khó khăn và phương hương hoạt động của công ty
3.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
3.2.1 Phân loại lao động
3.2.2 Tổ chức hoạch toán lao động
3.2.3 Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động trong năm 2008
3.3 PHÂN TÍCH HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG
3.3.1 Hình thức tiền lương áp dụng tại công ty
3.3.2 Quy trình trả lương
3.3.3 Cách thanh toán lương
3.3.4 Phân tích mối quan hệ giữa lao đông và tiền lương
CHƯƠNG 4:
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT
4.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRONG 3 NĂM (2006-2008)
4.2.1.Phân tích các chỉ tiêu năm 2006 và năm 2007
4.2.2.Phân tích các chỉ tiêu năm 2007 và năm 2008
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ LAO ĐÔNG VÀ TIỀM LƯƠNG TẠI CÔNG TY
5.1 ĐÁNH GIÁ
5.1.1 Lực lương lao động
5.1.2 Hình thức trả lương và chính sách lương
5.2 GIẢI PHÁP
5.2.1 Về lao động
5.2.2 Về tiền lương
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris