Luận văn Phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần dược Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1.Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2.Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Về không gian
1.3.2. Về thời gian
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm của TSCĐ
2.1.3. Phân loại TSCĐ
2.1.4. Ý nghĩa của việc phân tích tình hình sử dụng TSCĐ
2.2. Phân tích tình trạng kỹ thuật của TSCĐ
2.2.1. Định nghĩa khấu hao
2.2.2. Phương pháp tính khấu hao
2.2.3. Phân tích tình trạng kỹ thuật của TSCĐ
2.3. Phân tích tiềm năng sử dụng TSCĐ
2.3.1. Tỷ suất đầu tư TSCĐ
2.3.2. Tỷ suât tự tài trợ TSCĐ
2.4. Phân tích những tác động của việc sử dụng TSCĐ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.4.1. Phân tích hiệu suất sử dụng TSCĐ
2.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.5.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.1. Giới thiệu chung
3.1.2. Lịch sử hình thành
3.1.3. Quá trình phát tri ển
3.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
3.2.1. Đại hội đồng cổ đông
3.2.2. Hội đồng quản trị
3.2.3. Ban kiểm soát
3.2.4. Ban Tổng Giám đốc
3.2.5. Các Giám đốc chức năng
3.2.6. Các phòng chức năng và xưởng sản xuất
3.3. Tiềm lực về bán hàng
3.4. Tiềm lực về tài chính
3.5. Trình độ công nghệ
3.6. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành
3.7. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
4.1. Giới thiệu một số TSCĐ có giá trị lớn tại Công ty
4.2. Phân tích tình hình trang bị và biến động TSCĐ của Công ty
4.2.1. Tình hình trang bị TSCĐ
4.2.2. Tình hình tăng, giảm TSCĐ qua 3 năm 2006, 2007 v à 2008
4.2.3. Tình hình biến động TSCĐ
4.2.4. Phân tích tình trạng kỹ thuật của TSCĐ
4.3. Phân tích tiềm năng sử dụng TSCĐ
4.3.1. Tỷ suất đầu tư TSCĐ
4.3.2. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ
4.3.3. Phân tích các nhân tố của thiết bị tác động đến kết quả sản xuất
4.4. Phân tích những tác động của việc sử dụng TSCĐ v ào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
4.4.1. Phân tích hiệu suất sử dụng TSCĐ
4.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ
4.5. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý và sử dụng TSCĐ
4.5.1. Nhân tố khách quan
4.5.2. Nhân tố chủ quan
4.6. Những điểm mạnh và điểm yếu của công ty trong quá tr ình quản lý và sử dụng TSCĐ
4.6.1. Điểm mạnh
4.6.2. Điểm yếu
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
5.1. Tiếp tục tăng cường đổi mới công nghệ, quản lý sử dụng v à bảo dưỡng TSCĐ
5.2. Thanh lý, xử lý các TSCĐ không dùng đến
5.3. Tận dụng năng lực của TSCĐ trong công ty
5.4. Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
6.2.2. Đối với Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
709
Bài viết
1,427
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris