Luận văn Phân tích tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
CHƯƠNG 1: GiỚI THIỆU
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung:
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian nghiên cứu
1.3.2 Thời gian nghiên cứu:
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Quản trị vốn lưu động
2.1.2 Quản trị tiền mặt
2.1.3 Quản trị khoản phải thu
2.1.4 Quản trị hàng tồn kho
2.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.1.6 Xác định nhu cầu vốn lưu động
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
3.2.1 Chức năng
3.2.2 Nhiệm vụ
3.3 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.4.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý
3.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của ban lãnh đạo và các phòng ban
3.4.3 Các đơn vị trực thuộc
3.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006 - 2008
3.6 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY
3.5.1 Thuận lợi
3.5.2 Khó khăn
3.5.3 Mục tiêu phát triển
CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008
4.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỀ TÀI SẢN, NGUỒN VỐN
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
4.2.1 Kết cấu của vốn lưu động
4.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
4.3.1 Tình hình quản trị tiền mặt
4.3.2 Tình hình quản trị các khoản phải thu
4.3.3 Tình hình quản trị hàng tồn kho
4.4 DỰ BÁO NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2009
4.4.1 Các chỉ tiêu dùng trong phương pháp dự báo
4.4.2 Nhu cầu vốn lưu động năm 2009
CHƯƠNG 5: CÁC HẠN CHẾ TỒN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
5.1 CÁC HẠN CHẾ TRONG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG
5.2.1 Giải pháp cho quản trị tiền mặt
5.2.2 Giải pháp cho quản trị khoản phải thu
5.2.3 Giải pháp cho quản trị hàng tồn kho
5.2.4 Giải pháp cho nhu cầu vốn lưu động
CHƯƠNG 6: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris