Luận văn Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Vĩnh Long - Chi nhánh huyện Tam Bình

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Vĩnh Long - Chi nhánh huyện Tam Bình
Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái quát về tín dụng
2.1.2. Khái quát về rủi ro tín dụng
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3. KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TAM BÌNH
3.1. Khái quát quá trình hình thành Ngân hàng
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Tam Bình
3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng
Chương 4. THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TAM BÌNH
4.1. Khái quát về cơ cấu nguồn vốn
4.2. Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.2. Doanh số thu nợ
4.2.3. Dư nợ
4.2.4. Nợ xấu
4.3. Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
4.3.1. Tình hình nợ xấu theo thời hạn cho vay
4.3.2. Tình hình nợ xấu theo phân loại nợ
4.3.3. Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế
4.3.4. Tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế
4.3.5. Mức độ rủi ro tín dụng của Ngân hàng
4.3.6. Hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng
4.4.1. Ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên- xã hội
4.4.2. Ảnh hưởng từ phía Ngân hàng
4.4.3. Ảnh hưởng từ phía khách hàng
4.5. Đánh giá chung
Chương 5. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG
5.1. Mục tiêu và định hướng kinh doanh của Ngân hàng
5.1.1. Mục tiêu
5.1.2. Định hướng kinh doanh
5.2. Giải pháp khắc phục và phòng ngừa rủi ro
5.2.1. Giải pháp khắc phục
5.2.2. Phòng ngừa và quản lý rủi ro
Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với cơ quan nhà nước
6.2.2. Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam...
6.2.3. Đối với bản thân Ngân hàng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris