Luận văn Phân tích tình hình sản xuất của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cafatex

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình sản xuất của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cafatex
Chương 1 : GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của việc phân tích
2.1.1.1. Ý nghĩa
2.1.1.2. Nhiệm vụ
2.1.2. Khái niệm về giá trị sản xuất
2.1.3. Khái niệm về giá trị tăng thêm
2.1.4. Khái niệm về chi phí trung gian
2.1.5. Phẩm cấp của sản phẩm
2.1.6. Nhân sự
2.1.7. Năng suất lao động
2.1.8. Phương pháp phân tích ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.1.1. Phương pháp so sánh
2.2.1.2. Phương pháp thay thế liên hoàn
2.2.1.3. Phương pháp số chênh lệch
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX
3.1. MÔ TẢ CHUNG VỀ CÔNG TY
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty
3.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.1.2.2. Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu của tổ chức
3.2. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY NĂM 2008
3.2.1. Cơ cấu lao động
3.2.2. Trình độ lao động
3.3. SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
3.3.1. Sản phẩm của công ty
3.3.2. Quy trình công nghệ
3.3.3. Quy trình chuẩn bị nguyên liệu (sơ chế)
3.3.3.1. Khâu tiếp nhận
3.3.3.2. Kiểm tra nguyên liệu tại phân xưởng
3.3.3.3. Xử lý
3.3.3.4. Quy trình chế biến thực phẩm cao cấp
3.4. TỔNG QUÁT VỀ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.5. MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY
3.5.1. Mục tiêu của công ty
3.5.2. Chức năng
3.6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2009
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY
4.1.1. Phân tích tình hình sản xuất về mặt khối lượng sản phẩm
4.1.1.1. Phân tích các chỉ tiêu giá trị sản xuất
4.1.1.2. Phân tích chỉ tiêu giá trị trung gian
4.1.1.3. Phân tích chỉ tiêu giá trị tăng thêm
4.1.2. Phân tích tình hình sản xuất về mặt chất lượng sản phẩm
4.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT
4.2.1. Phân tích yếu tố con người
4.2.1.1. Phân tích tình hình số lượng lao động
4.2.2.2. Phân tích tình hình phân bố lao động
4.2.2. Phân tích tình hình năng suất lao động
4.2.2.1. Đánh giá tình hình biến động năng suất lao động
4.2.2.2. Phân tích mức độ các nhân tố ảnh hưởng về lao động đến sản xuất
4.2.3. Phân tích tình hình sử dụng ngày công
4.2.4. Phân tích tình hình sử dụng giờ công
4.2.4.1. Phân tích cơ cấu công nhân sản xuất
4.2.4.2. Phân tích trình độ thành thạo của công nhân
4.3. TÌNH HÌNH DỰ TRỮ HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY
4.4. TÌNH HÌNH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG VÀ TĂNG NĂNG SUẤT
5.1. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.1.1. Các yếu tố bên ngoài công ty
5.1.2. Các yếu tố bên trong công ty
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.2.1. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc
5.2.2. Về nguồn nguyên liệu đầu vào
5.2.3. Về nhân sự
5.2.4. Về sản phẩm
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Công ty
6.2.2. Đối với Nhà nước và Chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris