Luận văn Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dừa ở huyện Mỏ Cày

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dừa ở huyện Mỏ Cày

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1.Sự cần thiết nghiên cứu
1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1.Địa bàn nghiên cứu
1.4.2.Thời gian thực hiện
1.4.3.Đối tượng nghiên cứu
1.4.4. Phạm vi về nội dung
1.4.2.Lược thảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ
2.2. HIỆU QUẢ KINH TẾ
2.2.1. Khái niệm hiệu quả kinh tế
2.3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu kinh tế
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.4.2.Phương pháp thu thập số liệu:
2.7. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
2.7.1. Phương pháp thông kê
2.7.2. Phân tích hàm Cobb-Douglas
2.7.3. Phương pháp so sánh
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ HUYỆN MỎ CÀY
3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình
3.1.3. Đất đai
3.1.4. Khí hậu
3.2. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI
3.2.1. Đơn vị hành chính
3.2.2. Dân số
3.2.3. Văn hóa xã hội
3.2.4. Cơ cấu ngành nghề trong huyện
3.2.4.1. Nông nghiệp
3.2.4.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
3.2.4.3 Thương mại dịch vụ
3.3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN MỎ CÀY
3.3.1. Những thuận lợi và khó khăn về việc trồng dừa của huyện
3.3.2. Tình hình sản xuất dừa của huyện qua 3 năm
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ DỪA Ở HUYỆN MỎ CÀY, TỈNH BẾN TRE
4.1.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT DỪA Ở HUYỆN MỎ CÀY
4.1.1. Gía trị kinh tế của cây dừa
4.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ NÔNG HỘ TRỒNG DỪA
4.2.1. Thông tin về hộ trồng dừa
4.2.1.1. Độ tuổi của hộ tham gia trồng dừa
4.2.1.2.Trình độ văn hóa của đáp viên
4.2.1.3. Thời gian tham gia sản xuất dừa
4.2.1.4. Giống dừa được trồng
4.2.1.5. Nguồn giống được sử dụng để trồng
4.2.1.6. Về mặt kinh nghiệm trồng dừa
4.2.1.7. Diện tích đất trồng dừa của nông hộ
4.2.1.8. Nguyên nhân sử dụng phân bón của các nông hộ
4.2.2. Phân tích các khoản mục chi phí bình quân trên 1000 m2 đất ở 3 xã của huyện Mỏ Cày
4.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính
4.2.4.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất
4.2.4.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất của hộ trồng dừa
4.2.4.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh tế của hộ trồng dừa
4.3. PHÂN TÍCH KÊNH TIÊU THỤ DỪA Ở HUYỆN MỎ CÀY
4.3.1. Sơ đồ kênh tiêu thụ
4.3.2. Giới thiệu các thành viên tham gia vào kênh tiêu thụ
4.3.2.1. Nông dân trồng dừa
4.3.2.2. Thương lái
4.3.2.3. cơ sở chế biến
4.3.2.4. Tàu xuất khẩu
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ DỪA
4.4.1. Nông dân trồng dừa
4.4.1.1. Các thông tin về thương lái
4.4.1.2. Các yếu tố liên quan đến nghề
4.4.1.3. Lý do tham gia nghề kinh doanh này
4.4.1.4. Cách thức tìm nguồn hàng và giá cả khi mua dừa của thương lái
4.4.1.4. Người cung cấp chính và phương thức thanh toán khi mua dừa
4.4.1.7. Những khó khăn khi thu mua
4.4.3.8. Hình thức tín dụng của thương lái
4.3.3.9. Đối tương bán ra của thương lái Và cách thức lien hệ với các đối tượng trên
4.3.3.10. Tình hình bán ra của thương lái năm 2006
4.3.3.11. Phân tích kết quả kinh doanh của thương lái
4.4.2. Cơ sở sản xuất
4.4.2.1. Thông tin về cơ sở chế biến
4.4.2.2. Đối tượng cung cấp nguyên liệu
4.4.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sản xuất cơ sở
4.4.2.4. Việc sản xuất và bán ra của cơ sở
4.4.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở
4.5. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN CÁU CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA TRONG KÊNH TIÊU THỤ DỪA
Chương 5: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÂY DỪA Ở HUYỆN MỎ CÀY, TỈNH BẾN TRE
5.1. ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN
5.1.1. Nâng cao năng suất dừa
5.2.1. Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật:
5.2.2. Tăng lợi nhuận kinh tế cho hộ nông dân
5.2. ĐỐI VỚI THƯƠNG LÁI.
5.3. ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris