Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty C ổ phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang chi nhánh tại Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty C ổ phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang chi nhánh tại Cần Thơ
MỤC LỤC
Chương 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1. Khái niệm mục tiêu và ý nghĩa của việc phân tích tình tài chính
2.1.2. Giới thiệu khái quát về các báo cáo t ài chính
2.1.3. Một số chỉ tiêu trong phân tích tài chính doanh nghi ệp
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
3.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực vật An Giang
3.2. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC AN GIANG CHI NHÁNH TẠI CẦN THƠ
3.2.1. Lịch sử hình thành
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh
3.2.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của chi nhánh
3.2.4. Thị trường hệ thống phân phối và ngành nghề kinh doanh của chi nhánh
3.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang chi nhánh Cần Thơ từ năm 2006-2008
3.2.6. Thuận lợi và khó khăn
3.2.7. Phương hướng hoạt động của chi nhánh năm 2009
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C ỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG
4.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C ỦA CÔNG TY THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
4.1.1. Đánh giá khái quát cơ c ấu tài chính thông qua bảng cân đối kế toán
4.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.2.1. Tình hình doanh thu
4.2.2. Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh
4.2.3. Tình hình lợi nhuận
4.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC CH Ỉ TIÊU TÀI CHÍNH
4.3.1. Phân tích tỷ suất đầu tư
4.3.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
4.3.3. Phân tích các chỉ tiêu về năng lực hoạt động
4.3.4. Phân tích các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn
4.3.5. Phân tích các tỉ số về lợi nhuận
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG
5.1. NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY
5.1.1. Những mặt đạt được
5.1.2. Những mặt còn hạn chế
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI HÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG
5.2.1. Không ngừng nâng cao lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
5.2.2. Tăng khả năng thanh toán nhanh
5.2.3. Tăng khả năng thu hồi nợ
5.2.4. Giảm lượng hàng tồn kho trong đơn vị
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris