Luận văn Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Gofl Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Khách sạn Gofl Cần Thơ)

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Gofl Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Khách sạn Gofl Cần Thơ)
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Bản chất và vai trò của tài chính công ty
2.1.2 Khái niệm và nội dung của phân tích tài chính
2.1.3 Hệ thống báo cáo tài chính
2.1.4 Phân tích các báo cáo tài chính
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1 Giới thiệu sơ lược về Khách sạn Golf Cần Thơ
3.2 Lịch sử hình thành và phát triển
3.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
3.3.1 Chức năng
3.3.2 Nhiệm vụ
3.4 Cơ cấu tổ chức của công ty
3.5 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm vừa qua
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
4.1 Phân tích chung tình hình tài chính của công ty
4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán
4.1.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong công ty
4.2.1 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
4.2.2 Phân tích mức độ đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
4.2.3 Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời
4.3 Phân tích tài chính bằng phương trình Dupont
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1 Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty
5.1.1 Những mặt công ty đã đạt được
5.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân tại công ty
5.2 Giải pháp
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris