Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Các giả thiết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5.Lược khảo tài liệu lien quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số vấn đề chung về tài chính công ty
2.1.2. Lý luận về phân tích tình hình tài chính của công ty
2.1.3. Phương pháp phân tích tài chính công ty
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
3.1 Giới thiệu khái quát công ty
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
3.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2005-2007 của công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
3.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2005-2007
3.2.2 Thuận lợi, khó khăn của công ty trong những năm qua
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính
4.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản của công ty CPDP Cửu Long
4.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn của công ty
3.1.3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
4.2. Phân tích mức độ đảm bảo dự trữ tài sản ngắn hạn
4.2.1. Phân tích tình hình dự trữ hàng tồn kho của công ty
4.3.2. Phân tích mức độ đảm bảo nguồn vốn ngắn hạn cho việc dự trũ tài sản ngắn hạn thực tế của công ty
4.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
4.3.1. Phân tích tình hình thanh toán của công ty
4.3.2 Phân tích khả năng thanh toán của công ty
4.4.Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất
4.4.1. Phân tích chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh
4.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh
4.4.3. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn sản xuất
4.4.4 Phân tích tốc độ chu chuyển của vốn ngắn hạn
4.4.5. Phân tích khả năng sinh lời của công ty
4.5.Phân tích rủi ro trong kinh doanh của công ty
4.5.1.Hệ số nợ trên tổng tài sản
4.5.2. Hệ số nợ ngắn hạn trên tổng tài sản ngắn hạn
4.5.3. Hệ số thu hồi nợ
4.5.4. Số ngày thu hồi nợ bình quân
4.5.5. Hệ số vòng quay hàng tồn kho
4.5.6. Số ngày tồn kho bình quân
4.5.7. Hệ số thanh toán lãi vay
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
5.1. Tồn tại và nguyên nhân
5.1.1. Hiệu quả sử dụng vốn và nguồn vốn chưa hợp lý
5.1.2. Khả năng thanh toán thấp
5.1.3. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là hiệu quả sử dụng vốn chưa phát huy tối đa
5.2. Một số giải pháp
5.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
5.2.2. Nâng cao khả năng thanh toán của doanh nghiệp
5.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris