Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty Liên Doanh Meyer-BPC Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty Liên Doanh Meyer-BPC Bến Tre
MỤC LỤC
Chương 1: PHẦN GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu và nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính
2.1.2. Giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính
2.1.3. Lý thuyết về phương pháp phân tích
2.1.4. Lý thuyết phân tích cơ cấu vốn kinh doanh và tình hình đảm bảo khả năng thanh toán
2.1.5. Lý thuyết phân tích các khoản phải thu của khách hàng-các khoản phải trả người bán
2.1.6. Lý thuyế phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.1.7. Lý thuyết phân tích hiệu quả kinh doanh
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI CHÍNH CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
3.1. Giới thiệu chung về công ty
3.1.1. Sơ lược về sự hình thành công ty
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty
3.1.4. Cơ cấu nhân sự
3.2. Phân tích hiện trạng tài chính của công ty
3.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài sản
3.2.2. Phân tích khái quát về tình hình nguồn vốn
3.2.3. Đánh giá khái quát về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
4.1. Phân tích cơ cấu vốn kinh doanh và tình hình đảm bảo khả năng thanh toán
4.1.1. Tỷ số nợ
4.1.2. Tỷ số tự tài trợ
4.1.3. Hệ số phản ảnh mức độ đảm bảo nợ dài hạn
4.1.4. Hệ số phản ảnh mức độ đảm bảo khả năng thanh toán ngắn hạn
4.2. Phân tích các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải trả cho người bán
4.2.1. Số vòng luân chuyển các khoản phải thu
4.2.2. Kỳ thu tiền bình quân
4.2.3. Số vòng luân chuyển các khoản phải trả
4.2.4. Thời gian quay vòng của các khoản phải trả
4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
4.3.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
4.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn
4.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
4.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh
4.4.1. Tỷ lệ lãi gộp
4.4.2. Tỷ lệ lãi thuần hoạt động kinh doanh trước thuế
4.5. Đánh giá chung về tỷ số tài chính của công ty
4.5.1. Về tỉ số nợ và tình hình đảm bảo khả năng thanh toán nợ
4.5.2. Về hiệu quả thanh toán nợ phải thu và phải trả
4.5.3. Về hiệu quả sử dụng vốn
4.5.4. Về hiệu quả kinh doanh
Chương 5: NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
5.1. Những khó khăn
5.1.1. Về tình hình tài sản
5.1.2. Về nguồn vốn của công ty
5.1.3. Về hoạt động kinh doanh
5.2. Biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty
5.2.1. Tăng tính thanh khoản cho tài sản lưu động
5.2.2. Thực hiện tín dụng thương mại
5.2.3. Đẩy nhanh tốc độ tăng doanh thu
5.2.4. Quản lý tốt chất lượng sản phẩm
5.2.5. Quản lý tốt việc sử dụng chi phí
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
609
Thành viên mới
Hin Hara