Luận văn Phân tích tình hình tài chính của DNTN xăng dầu Hữu Lộc

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính của DNTN xăng dầu Hữu Lộc
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi về không gian
1.3.2. Phạm vi về thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của tài chính doanh nghiệp
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Ý nghĩa
2.1.1.3. Nhiệm vụ
2.1.2. Khái niệm, nội dung và mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.2.1. Khái niệm
2.1.2.2. Nội dung phân tích
2.1.2.3. Mục tiêu phân tích
2.1.3 Các báo cáo tài chính dùng trong phân tích
2.1.3.1 Bảng cân đối kế toán
2.1.3.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4 Phân tích các chỉ số tài chính
2.1.4.1 Các chỉ số thanh khoản
2.1.4.2 Các tỷ số về hiệu quả hoạt động
2.1.5.3 Các chỉ số quản trị nợ
2.1.5.4 Các tỷ số khả năng sinh lợi
2.1.5.5 Phân tích tài chính bằng sơ đồ Dupont
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1 Phương pháp so sánh
2.2.2.2 Phương pháp phân tích các tỷ số tài chính
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP
3.1. Khái quát về DNTN Hữu Lộc
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2 Các sản phẩm kinh doanh
3.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của từng bộ phận
3.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua 3 năm
3.3 Thuận lợi và khó khăn
3.3.1 Thuận lợi
3.3.2 Khó khăn
3.4 Phương hướng hoạt động trong thời gian tới
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DNTN XĂNG DẦU HỮU LỘC
4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
4.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
4.1.1.1. Phân tích tình hình tài sản
4.1.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
4.1.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.2. Phân tích các tỷ số tài chính
4.2.1. Các tỷ số thanh khoản
4.2.2. Các tỷ số về hiệu quả hoạt động
4.2.3. Các chỉ số quản trị nợ
4.2.4. Các chỉ số khả năng sinh lợi
4.3. Phân tích tài chính bằng sơ đồ Dupont
4.4. Đánh giá tổng hợp về tình hình tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris