Luận văn Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp tư nhân Quan Nhân

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp tư nhân Quan Nhân
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi không gian
1.4.2. Phạm vi thời gian
CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ PHÂN TÍCH
2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH.
2.2. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÕ CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
2.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
2.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
2.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN.
2.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.3.4. Hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn
2.4. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH ...Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Phân tích tình hình nợ
2.4.2. Phân tích khả năng thanh toán
2.4.3. Các tỷ suất tài sản cố định
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUAN NHÂN
3.1. HOÀN CẢNH RA ĐỜI.
3.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN... Error! Bookmark not
3.3. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG.
3.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP...Error! Bookmark not defined.
3.5. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH
3.6. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP. Error!
3.7. ĐỊNH HƯỚNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2009 ...Error! Bookmark
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUAN NHÂN.
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN.
4.1.1. Tình hình sử dụng vốn
4.1.2. Nguồn vốn.
4.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
4.2.1. Doanh thu.
4.2.2. Chi phí.
4.2.3. Lợi nhuận
4.3. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH.
4.3.1. Phân tích các chỉ tiêu hoạt động
4.3.2. Phân tích một số chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn: Error! Bookmark
4.3.3. Tỷ suất sinh lời hay còn gọi là hệ số doanh lợi. Error! Bookmark not
4.3.4. Khả năng thanh toán
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
5.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG KINH DOANH:
5.1.1. Những kết quả đạt được:
5.1.2. Một số tồn tại và hạn chế
5.2. MỘT Số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐộNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
5.2.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
5.2.2. Một số giải pháp về hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
II. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris