Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cho thuê tài chính II - Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cho thuê tài chính II - Cần Thơ
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1Mục tiêu chung
1.2.2Mục têu cụ thể
1.3PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.5LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm và một số quy ước trong hoạt động cho thuê tài chính
2.1.2 Các hình thức cho thuê tài chính cơ bản
2.1.3 Một số qui định chung về cho thuê tài chính
2.1.4 Khái niệm tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.5 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.6 Các chỉ tiêu được sử dụng trong việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II CHI NHÁNH CẦN THƠ.
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.3 LĨNH VỰC VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
3.3.1 Lĩnh vục hoạt động
3.3.2 Đặc điểm hoạt động
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ.
4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY.
4.1.1 Tình hình tài sản
4.1.2 Tình hình nguồn vốn
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
4.2.1 Tình hình tài sản
4.2.2 Tình hình nguồn vốn
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
4.3.1 Tình hình doanh thu
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cho thuê Tài chính II - Cần Thơ
4.3.2 Tình hình chi phí
4.3.3 Lợi nhuận trước thuế
4.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH.
4.4.1 Nhóm chỉ tiêu thanh toán
4.4.2 Nhóm chỉ tiêu hoạt động
4.4.3 Nhóm chỉ tiêu quản trị nợ
4.5. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH TẾ ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
4.5.1 Sự biến động giá cả trong nền kinh tế
4.5.2 Tốc độ phát triển kinh tế
4.5.3 Sự phát triển đời sống xã hội
4.5.4 Xu hướng tiết kiệm
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
5.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2 CÁC GIẢI PHÁP
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với nhà nước
6.2.2 Đối với NHNN&PTNH
6.2.3 Đối với công ty Cho thuê Tài chính chi nhánh Cần Thơ
6.2.4 Đối với địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris