Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.2. Các vấn đề cơ bản trong hoạt động phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
2.1.2.1. Khái niệm, vai trò, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính
2.1.2.2. Bảng cân đối kế toán
2.1.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
2.1.2.4. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2.5. Báo cáo lưu chuyển tiền
2.1.3. Các tỷ số tài chính
2.1.3.1. Các tỷ số về công nợ
2.1.3.2. Các tỷ số khả năng thanh toán
2.1.3.3. Các tỷ số hoạt động
2.1.3.4. Các tỷ số khả năng sinh lời
2.1.3.5. Sơ đồ DUPONT
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2. Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của công ty
3.2.1. Nhiệm vụ, chức năng các phòng ban
3.2.2. Cơ cấu tổ chức
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
4.1. Phân tích tài sản - nguồn vốn của công ty
4.1.1. Phân tích tình hình tài sản
4.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
4.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
4.3. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền
4.3.1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
4.3.2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
4.3.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
4.4. Đánh giá tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ số tài chính
4.4.1. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn
4.4.2. Phân tích tình hình công nợ
4.4.3. Các tỷ số thanh toán
4.4.4. Các tỷ số hoạt động
4.4.5. Các tỷ số khả năng sinh lời
4.4.6. Phương trình DUPONT
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
5.1. Những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua của công ty trong thời gian tới
5.1.1. Thuận lợi
5.1.2. Khó khăn
5.2. Đánh giá tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Dược Hậu giang
5.2.1. Những mặt đã đạt được
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris