Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
2.1.2. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.3. Khái niệm hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
2.1.4. Ý nghĩa, mục đích và nội dung phân tích tình hình tài chính
2.1.5. Phân tích chung tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
2.1.6. Các tỷ suất chi phí
2.1.6. Các chỉ số được sử dụng trong phân tích tình hình tài chính
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3 : KHÁT QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
3.1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Giới thiệu về công ty
3.2. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC
3.3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
3.4. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.5. KHÁT QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
4.1.1. Tình hình tài sản
4.1.2. Tình hình nguồn vốn
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
4.2.1. Tình hình tài sản
4.2.2. Tình hình nguồn vốn
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
4.3.1. Tình hình doanh thu
4.3.2. Tình hình chi phí
4.3.3. Tình hình lợi nhuận trước thuế
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
4.4.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán
4.4.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động
4.4.3. Nhóm chỉ tiêu quản trị nợ
4.4.4. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
5.1 THÀNH TỰU, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỒN TẠI ĐÓ
5.1.1. Thành tựu
5.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris