Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ Phần Phân Bón và Hóa Chất Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2.Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm, mục đích, tác dụng, ý nghĩa việc phân tích báo cáo tài chính
2.1.1.1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính
2.1.1.2. Mục đích phân tích báo cáo t ài chính
2.1.1.3. Tác dụng của phân tích báo cáo t ài chính
2.1.1.4. Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính
2.1.2. Các tài liệu trong phân tích
2.1.3. Nội dung phân tích tài chính
2.1.3.1. Phân tích tài chính dựa trên bảng cân đối kế toán
2.1.3.2. Phân tích tài chính dựa trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh
2.1.3.3. Đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh
2.1.3.4. Phân tích tài chính dựa trên các chỉ số tài chính
a) Phân tích nhóm chỉ tiêu thanh toán
b) Phân tích nhóm hiệu quả sử dụng vốn
c) Phân tích nhóm chỉ tiêu lợi nhuận
2.1.3.5. Phân tích sơ đồ DUPONT
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.1.1. Phương pháp so sánh
2.2.1.2. Phương pháp Dupont
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN V À HÓA CHẤT CẦN THƠ
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
3.2.1. Chức năng
3.2.2. Nhiệm vụ
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
3.4. BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
3.5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2006 -2008
3.6. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2009
3.6.1. Thuận lợi
3.6.2. Khó khăn
3.6.3. Phương hướng hoạt động
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C ỦA CÔNG TY
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DỰA TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
4.1.1. Phân tích tình hình biến động của tài sản
4.1.1.1. Tài sản ngắn hạn
4.1.1.2. Tài sản đầu tư dài hạn
4.1.2. Phân tích tình hình biến động của nguồn vốn
4.1.2.1. Nợ phải trả
4.1.2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH D ỰA TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.3. ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH
4.3.1. Xét vốn lưu động thường xuyên
4.3.2. Xét nhu cầu vốn lưu động
4.3.3. Xét tình hình thay đổi vốn bằng tiền
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
4.4.1. Phân tích nhóm chỉ tiêu thanh toán
4.4.1.1. Phân tích tình hình công nợ
a) Tình hình công nợ phải thu
b) Tình hình công nợ phải trả
c) Mối quan hệ giữa các khoản phải thu và công nợ phải trả
d) Vòng luân chuyển các khoản phải thu
e) Kỳ thu tiền bình quân
4.4.1.2. Phân tích khả năng thanh toán
a) Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
b) Phân tích khả năng thanh toán dài hạn
4.4.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
4.4.2.1. Vòng quay hàng tồn kho
4.4.2.2. Vòng quay vốn lưu động
4.4.2.3. Vòng quay vốn cố định
4.4.2.4. Vòng quay tổng tài sản
4.4.2.5. Vòng quay vốn chủ sở hữu
4.4.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu lợi nhuận
4.4.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
4.4.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
4.4.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
4.5. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH DUPONT
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN V À HÓA CHẤT CẦN THƠ
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN T ÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris