Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính
2.1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính:
2.1.1.2. Mục đích phân tích tài chính
2.1.2. Phân tích biến động các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán
2.1.3. Phân tích biến động các khoản mục trong Bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
2.1.4. Phân tích biến động các khoản mục trong Bảng lưu chuyển tiền tệ
2.1.5. Các nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá tình hình tài chính
2.1.5.1. Nhóm chỉ tiêu nợ
2.1.5.2. Nhóm chỉ tiêu thanh toán
2.1.5.3. Nhóm chỉ tiêu về hoạt động
2.1.5.4. Các chỉ số về khả năng sinh lời
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.2.2.1. Phương pháp so sánh
2.2.2.2.Phân tích theo chiều ngang
2.2.2.3. Phân tích theo chiều dọc
2.2.2.4.. Phân tích theo xu hướng
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦN THƠ
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ
3.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006-2007-2008)
3.4. Thuận lợi - khó khăn
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Phương hướng phát triển:
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦN THƠ
4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
4.1.1. Phân tích biến động tài sản
4.1.1.1. Phân tích tài sản lưu động
4.1.1.2. Tài sản dài hạn
4.1.2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn
4.1.2.1. Nợ phải trả
4.1.2.2. Vốn chủ sở hữu
4.1.2.3. Phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn
4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.3. Phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ
4.3.1. Phân tích và đánh giá khả năng tạo tiền
4.3.2. Phân tích khả năng chi trả thực tế trong công ty
4.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu nợ
4.4.1. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (D/A)
4.4.2. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E)
4.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
4.5.1. Phân tích tình hình thanh toán
4.5.2. Phân tích khả năng thanh toán
4.6. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
4.6.1. Vòng quay hàng tồn kho
4.6.2. Vòng quay các khoản phải thu
4.6.3. Vòng quay vốn cố định
4.6.4. Vòng quay vốn lưu động
4.6.5. Vòng quay toàn bộ vốn
4.7. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời
4.7.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
4.7.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
4.7.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
4.8. Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
5.1. Một số khó khăn mà công ty đang gặp phải
5.2. Các giải pháp
5.2.1. Quản lý tốt chi phí
5.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
5.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
5.2.4. Củng cố thương hiệu của Công ty
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1 Đối với công ty
6.2.2 Đối với Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris