Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần xây dựng công trình 675

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần xây dựng công trình 675
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp
2.1.2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.3. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính
2.1.4. Các nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá tình hình tài chính
2.1.5. Sơ đồ Dupont
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA CÔNG TY
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Vị trí địa lý của công ty
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
3.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
3.3.1. Cơ cấu tổ chức của phòng tài chính - kế toán
3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ:
3.4. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY
3.4.1.Tình hình nhân sự
3.4.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty
3.5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ MỤC TIÊU TRONG TƯƠNG LAI
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn của công ty
3.5.3. Mục tiêu trong tương lai
3.6. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 675
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 675
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DỰA TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN 27
4.1.1. Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn
4.1.2. Phân tích tình hình tài sản
4.1.3. Phân tích tình hình nguồn vốn
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DỰA TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 36
4.2.1. Phân tích tình hình doanh thu và lợi nhuận
4.2.2. Phân tích mức độ sử dụng chi phí
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DỰA TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
4.4.1. Phân tích tỷ lệ khoản phải thu và phải trả
4.4.2. Phân tích khả năng thanh toán
4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA TỈ SỐ VỀ KẾT CẤU TÀI CHÍNH
4.5.1. Tỷ số nợ trên VCSH
4.5.2. Tỷ số nợ trên TS
4.6. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
4.6.1. Vòng quay vốn cố định
4.6.2. Vòng quay vốn lưu động
4.6.3. Vòng quay các khoản phải thu
4.6.4. Vòng quay hàng tồn kho
4.6.5. Vòng quay toàn bộ vốn
4.7. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI
4.7.1. Phân tích khả năng sinh lời của doanh thu
4.7.2. Phân tích khả năng sinh lời của tài sản
4.7.3. Phân tích khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu
4.8. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH BẰNG SƠ ĐỒ DUPONT
4.9. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 675
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY CP XD CÔNG TRÌNH 675
5.1. NGUYÊN NHÂN
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.2.1. Tăng doanh thu
5.2.2. Quản lí tốt chi phí
5.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
5.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
5.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris