Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty cổ phần Xi Măng Tây Đô

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty cổ phần Xi Măng Tây Đô
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu
1.3.2 Phương pháp xử lý số liệu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm mục tiêu chức năng của phân tích tài chính
2.1.2 Khuôn khổ phân tích tài chính
2.1.3 Nội dung phân tích
2.1.4 Bảng báo cáo tài chính
2.1.5 Các tỷ số về tình hình tài chính
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ
3.1.3 Cơ cầu tổ chức của công ty
3.1.4 Những thuận lợi của công ty
3.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
3.2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán
3.2.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua b ảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3.2.3 Phân tích tình hình công n ợ
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH
4.1 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH
4.1.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán
4.1.2 Các tỷ số về tình hinh nợ
4.1.3 Các tỷ số về hiệu quả hoạt động
4.1.4 Các tỷ số về khả năng sinh lời
4.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH DUPONT
CHƯƠNG 5: NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ CÁC ĐÊ XUẤT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
5.1 PHÂN TÍCH NHỮNG KHÓ KHĂN
5.1.1 Tính hình chung
5.1.2 Tình hình của công ty
5.2 CÁC ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VA KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris