Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiện cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2.Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1.Không gian nghiên cứu
1.4.2.Thời gian nghiên cứu
1.4.3.Đối tượng nghiên cứu
1.5.Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của phân tích tài chính
2.1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính
2.1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính
2.1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính
2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính
2.1.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.1.2.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.1.2.4. Tỷ suất đầu tư
2.1.2.5. Tỷ suất tự tài trợ
2.1.3. Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính
2.1.3.1. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán
2.1.3.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
2.1.3.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận
2.1.3.4. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính
2.1.3.5. Phân tích tài chính theo sơ đồ DuPont
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
3.1. Khái quát về công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Giới thiệu sơ lược về công ty
3.1.3. Tổ chức bộ máy quả lý tại công ty
3.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý tại công ty
3.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3.2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty qua 3 năm 2006, 2007, 2008
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.2.3. Định hướng phát triển
3.2.4. Kế họach sản xuất kinh doanh năm 2009
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG QUA 3 NĂM (2006 - 2008)
4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính
4.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán của công ty qua 3 năm (2006 - 2008)
4.1.1.1 Phân tích tình hình tài sản
4.1.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn
4.1.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006 - 2008)
4.1.2.1. Phân tích theo chiều ngang
4.1.2.2. Phân tích theo chiều dọc
4.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4.1.3.1. Lưu chuyển tiền thuần vào từ hoạt động kinh doanh
4.1.3.2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
4.1.3.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
4.1.3.4. Lưu chuyển tiền thuần trong năm
4.1.4. Tỷ suất đầu tư
4.1.4.1. Tỷ suất đầu tư tổng quát
4.1.4.2. Tỷ suất đầu tư tài sản cố định
4.1.4.3. Tỷ suất đầu tư tài chính dài hạn
4.1.5. Tỷ suất tự tài trợ
4.1.5.1. Tỷ suất vốn chủ sở hữu
4.1.5.2. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ
4.2. Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính
4.2.1. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán
4.2.1.1. Hệ số khái quát tình hình công nợ
4.2.1.2. Vòng quay khoản phải thu
4.2.1.3. Các khoản phải trả
4.2.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
4.2.2.1. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản
4.2.2.2. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
4.2.2.3. Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu
4.2.2.4. Vòng quay hàng tồn kho
4.2.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận
4.2.3.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu
4.2.3.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
4.2.3.3. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu
4.2.3.4. Nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu
4.2.4. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính
4.2.4.1. Tỷ số nợ trên tài sản
4.2.4.2. Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu
4.2.4.3. Khả năng thanh toán lãi vay
4.2.5. Phân tích tài chính theo sơ đồ DuPont
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
5.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của công ty
5.1.1. Những kết quả đạt được
5.1.2. Những mặt còn hạn chế về tình hình tài chính
5.1.3. Giải pháp
5.1.3.1. Hạn chế ứ đọng vốn
5.1.3.2. Hạn chế hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán
5.1.3.3. Tiết kiệm chi phí sản xuất
5.1.3.4. Tăng lợi nhuận
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris