Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Hải Sản 404

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Hải Sản 404
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1 Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp
2.1.2 Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính
2.1.3.Các hệ số sử dụng trong phân tích
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY HẢI SẢN 404 3.1. Lịch sử hình thành
3.1.1 Vị trí địa lý
3.1.2 Lịch sử hình thành
3.1.3 Lĩnh vực hoạt động
3.2 Cơ cấu tổ chức
3.3 Thuận lợi và khó khăn
3.3.1 Thuận lợi
3.3.2 Khó khăn tài chính
4.1.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán
4.1.2 Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.1.3 Phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ
4.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty 404 thông qua các chỉ số
4.2.1. Chỉ số về quản trị nợ
4.2.2 Cân bằng tài chính
4.2.3 Chỉ số thanh toán
4.2.4 Chỉ số hoạt động
4.2.5 Chỉ số rủi ro
5.1 Tồn tại và nguyên nhân
5.1.1 Tồn tại
5.1.2 Nguyên nhân
5.2. Giải pháp
5.2.1. Về tình hình huy động vốn:
5.2.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán:
5.2.3. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời của công ty
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.1 Kiến nghị
6.2.1 Kiến nghị đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan ban
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris