Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty NIGICO

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty NIGICO

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi không gian
1.3.2. Phạm vi thời gian
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
2.1.2. Tác dụng của phân tích báo cáo tài chính
2.1.3. Các công thức và các tỷ số tài chính
2.1.4. Sơ đồ Du Pont
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY TNHH THỦY SẢN NIGICO
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NIGICO
3.1.1. Lịch sử hình thành công ty
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty
3.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
3.2.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán
3.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
3.2.4. Đánh giá tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính
CHƯƠNG 4
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ TĂNG LỢI NHUẬN
4.1. ĐỐI VỚI VỐN CỐ ĐỊNH
4.2. ĐỐI VỚI VỐN LƯU ĐỘNG
4.3. NÂNG CAO LỢI NHUẬN
CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN
5.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris