Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1.Phạm vi thời gian
1.3.2. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Những lí luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.2. Nội dung phân tích tài chính trong doanh nghiệp
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUÁT KHẨU CẦN THƠ
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
3.2. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
3.2.1. Mục tiêu
3.2.2. Chức năng
3.2.3. Nhiệm vụ
3.3. SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÍ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY
3.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lí
3.3.2. Nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty
3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY HIỆN NAY
3.4.1. Thuận lợi:
3.4.2. Khó khăn
3.6. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY (2006 - 2008)
Chương4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ
4.1. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
4.2. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TÀI SẢN
4.2.1. Tình hình biến động tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
4.2.2. Tình hình biến động tài sản cố định và đầu tư dài hạn
4.3. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU NGUỒN VỐN
4.3.1. Tình hình biến động nợ phải trả
4.3.2. Tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu của công ty
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
4.4.2. Lợi nhận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh
4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH
4.5.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
4.5.2. Tỷ số nợ trên tài sản
4.5.3. Các tỷ số về hiệu quả hoạt động
4.5.4. Phân tích các tỷ số khả năng sinh lợi
4.5.5. Sơ đồ Dupont
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHÂU CẦN THƠ
5.1. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ TỒN TẠI CỦA CÔNG TY
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
5.2.1. Nâng cao doanh thu và lợi nhuận
5.2.2. Một số giải pháp khác
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris