Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM Hải Đường

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM Hải Đường
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi về thời gian
1.3.2. Phạm vi về không gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Mục tiêu
2.1.3. Ý nghĩa
2.1.4. Nhiệm vụ
2.1.5. Đối tượng phân tích
2.1.6. Giới thiệu về các báo cáo tài chính
2.1.7. Nguyên tắc hoạt động
2.2. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
2.2.1. Các chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán
2.2.1.1. Vốn luân chuyển ròng (NWC)
2.2.1.2. Hệ số thanh toán vốn lưu động
2.2.1.3. Khả năng thanh toán hiện thời (C/R) hay còn gọi là tỷ số lưu động
2.2.1.4. Khả năng thanh toán nhanh hay còn gọi là tỉ số tài sản quay vòng nhanh (Q/R)
2.2.1.5. Khả năng thanh toán bằng tiền mặt
2.2.2. Phân tích các tỉ số quản trị nợ
2.2.2.1. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hửu (D/E)
2.2.2.2. Tỷ số quản trị nợ trên tổng tài sản (D/A)
2.2.3. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.2.3.1. Tỷ số luân chuyển hàng tồn kho
2.2.3.2. Tỷ số luân chuyển vốn lưu động
2.2.3.3. Tỷ số luân chuyển vốn cố định.
2.2.3.4. Tỷ suất luân chuyển toàn bộ tài sản
2.2.4. Các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời
2.2.4.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
2.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
2.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
2.2.5. Chỉ tiêu về tình hình công nợ
2.2.5.1. Hệ số khái quát
2.2.5.2. Vòng luân chuyển các khoản phải thu
2.2.5.3. Kì thu tiền bình quân
2.2.6. Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư
2.2.6.1. Tỷ suất đầu tư tài sản cố định.
2.2.6.2. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ
2.3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HẢI ĐƯỜNG
3.1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
3.2. CHỨC NĂNG, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.2.1. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
3.2.2. Giới thiệu sơ lược về các nhà cung cấp
3.3. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
3.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
3.3.3.Tình hình nhân sự
3.4. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG 3 NĂM
3.5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
3.5.1 Thuận lợi
3.5.3. Phương hướng phát triển
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MẠI HẢI ĐƯỜNG
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
4.1.1. Đánh giá khái quát bảng cân đối kế toán
4.1.2. Đánh giá khái quát tổng tài sản
4.1.2.1. Kết cấu tài sản lưu động
4.1.2.2 Kết cấu tài sản cố định
4.1.3. Đánh giá khái quát tổng nguồn vốn
4.1.3.1 Nợ phải trả
4.1.3.2 .Nguồn vốn chủ sở hữu
4.1.4. Phân tích tỷ số tài trợ và tự tài trợ
4.1.5. Phân tích báo cáo tài chính
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH
4.2.1. Phân tích tình hình công nợ
4.2.1.1. Hệ số khái quát
4.2.1.2. Vòng luân chuyển khoản phải thu
4.2.1.3. Kì thu tiền bình quân
4.2.2. Phân tích khả năng thanh toán hiện hành
4.2.2.1. Tỷ số thanh toán hiện hành
4.2.2.2. Tỷ số nợ trên tổng tài sản
4.2.2.3.Tỷ số nợ trên nguồn vốn chủ sở hữu
4.2.3.Phân tích hiệu quả sử dụng
4.2.3.1. Tỷ số luân chuyển hàng tồn kho
4.2.3.2. Tỷ số luân chuyển tài sản lưu động
4.2.3.3. Tỷ số luân chuyển tài sản cố định
4.2.3.4. Tỷ số luân chuyển tài sản
4.2.4. Phân tích tỷ số lợi nhuận
4.2.4.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
4.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
4.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
CHƯƠNG 5:MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI ĐƯỜNG
5.1. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC
CHƯƠNG 6: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với Nhà Nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris