Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngàn Hương

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngàn Hương
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính
2.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính
2.1.3. Vai trò của phân tích tài chính
2.1.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính
2.1.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.1.5.1. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
2.1.5.2. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư
2.1.5.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời
2.1.6. Phương trình Dupont
2.1.7. Phương pháp phân tích
2.1.7.1. Phương pháp so sánh
2.1.7.2. Phương pháp tỷ lệ
2.1.7.3. Phương pháp cân đối
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÀN HƯƠNG
3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU
3.3. NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
3.3.1. Nhiệm vụ
3.3.2. Chức năng
3.3.3. Hình thức tổ chức quản lý của công ty
3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2006 - 2008)
3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.6. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC NĂM 2009
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÀN HƯƠNG
4.1. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
4.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
4.1.1.1. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu của tài sản
4.1.1.2. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu của nguồn vốn
4.1.2. Phân tích quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
4.2.1. Phân tích tình hình công nợ
4.2.2. Phân tích khả năng thanh toán
4.3. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
4.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính
4.3.2. Phân tích tình hình đầu tư
4.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
4.4.1. Phân tích hiệu quả kinh doanh
4.4.2. Phân tích khă năng sinh lời
4.5. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DUPONT
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.1.1. Tồn tại
5.1.2. Nguyên nhân
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Nhà nước
6.2.2. Đối với Công ty
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris