Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

234
1
18

badboy

Member
Chương 1 GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phạm vi về không gian
1.3.2 Phạm vi về thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của việc phân tích tài chính.5
2.1.2 Hệ thống báo cáo tài chính
2.1.3 Phương pháp phân tích tình hình tài chính
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU
TÂY NAM BỘ
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.2.2 Nhiệm vụ
3.3 HÌNH THỨC KINH DOANH VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
3.3.1 Hình thức kinh doanh
3.3.2 Địa bàn kinh doanh
3.4 CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
3.4.1 Các lĩnh vực hoạt động của công ty
3.4.2 Các sản phẩm kinh doanh
3.5 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
3.5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.5.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3.6 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
3.7 HIỆN TRẠNG CỦA CÔNG TY
3.7.2 Những khó khăn và thuận lợi của công ty
3.7.3 Tình hình hoạt động kinh doanh trong 03 năm (2006-2008)
#VALUE!
NĂM SAU
Chương 4 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
4.1 PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
4.1.1 Phân tích tình hình chung
4.1.2 Phân tích mối quan hệ và sự biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán
4.1.3 Phân tích mối quan hệ của các chỉ tiêu trong bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH
4.2.1 Phân tích các tỷ số thanh toán
4.2.2 Phân tích các tỷ số hiệu quả hoạt động
4.2.3 Phân tích các tỷ số đòn bẩy tài chính (Tỷ số quản trị nợ)
4.2.4 Phân tích các tỷ suất sinh lợi
4.3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH THEO SƠ ĐỒ DUPONT
Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY
5.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
5.1.1 Về tình hình quy động vốn
5.1.2 Về tình hình sử dụng vốn
5.1.3 Về tình hình sử dụng tài sản cố định
5.1.4 Về tình hình khả năng thanh toán
5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
5.2.1 Về vốn bằng tiền của công ty
5.2.2 Về các khoản phải thu của công ty
5.2.3 Giải pháp giảm chi phí kinh doanh
5.2.4 Về quản lý và sử dụng tài sản cố định
5.2.5 Về chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ công nhân viên
5.2.6 Về chính sách động viên người lao động
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với công ty
6.2.2 Đối với Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 01: Phân tích Dupont
Sơ đồ 02: Sơ đò cơ cấu quản lý tại công ty xăng dầu Tây Nam Bộ
Sơ đồ 03: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính
Sơ đồ 03: Phân tích tình hình tài chính theo sơ đồ Dupont
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris