Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Cái Răng TP.Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn chi nhánh Quận Cái Răng TP.Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại (NHTM)
2.1.2. Tìm hiểu về báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại
2.1.3. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG TP CẦN THƠ
3.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA QUẬN CÁI RĂNG - THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên.
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.
3.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHNN&PTNT QUẬN CÁI RĂNG
3.2.1. Lịch sử hình thành
3.2.2. Chức năng
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
3.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của Ngân hàng
3.3.2. Giám đốc
3.3.3. Phó Giám đốc
3.3.4. Phòng Kinh doanh
3.3.5. Phòng Kế toán và kho quỹ
3.3.6. Phòng Kiểm soát
3.3.7. Phòng Tổ chức hành chính
3.4. TÌNH HÌNH HOẠT ÐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
3.4.1. Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng
3.4.2. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu
Chương 4 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG TP CẦN THƠ
4.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
4.1.1. Phân tích khái quát tình hình huy động vốn
4.1.2. Phân tích khái quát tình hình cho vay
4.1.3. Phân tích bảng cân đối kế toán
4.1.4. Phân tích tài chính thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHNN & PTNT qua 3 năm 2006 - 2008
4.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NĂM 2008 THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH51
4.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
4.2 2. Chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh
4.2.3. Tỷ số nợ
4.2.4. Các tỷ số về hiệu quả sử dụng tài sản
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG TP CẦN THƠ
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CHI NHÁNH
5.1.1. Thuận lợi
5.1.2. Khó khăn
5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
5.2.1. Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn
5.2.2. Nâng cao khả năng cho vay
5.2.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh
5.2.4. Nâng cao khả năng thanh khoản
5.2.5. Nâng cao khả năng sinh lời
5.2.6. Nâng cao hoạt động kinh doanh, hệ số thu nợ
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Ngân hàng Nhà Nước
6.2.2. Đối với Hội sở chính
6.2.3. Đối với ngân hàng Nông Nghiệp Quận Cái Răng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
610
Thành viên mới
lukarister