Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Xí nghiệp FeedMill - CATACO

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Xí nghiệp FeedMill - CATACO

MỤC LỤC
Chương 1: Giới thiệu Trang
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
2.1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của phân tích tài chính
2.1.3. Nội dung của phân tích tài chính
a) Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp dựa trên cơ sở bảng cân đối kế toán
b) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh
c) Phân tích khả năng thanh toán
d) Phân tích khả năng sinh lời
e) Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Phân tích thực trạng tài chính của Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi
3.1. Giới thiệu về Công ty Cataco và Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi
3.1.1. Giới thiệu về Công ty Cataco
3.1.2. Giới thiệu về Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi
3.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2.2. Mô tả về sản phẩm của Xí nghiệp
3.1.2.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.2.4. Tình hình vốn của Xí nghiệp
3.1.2.5. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật
3.1.2.6. Tình hình hoạt động qua 3 năm 2004, 2005, 2006
3.1.2.7. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động
3.2. Phân tích tài chính thông qua bảng cân đối kế toán
3.2.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn
3.2.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn
3.3.3. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư
3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh
3.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
3.4.1. Phân tích tình hình công nợ
3.4.2. Phân tích khả năng thanh toán
3.4.2.1. Khả năng thanh toán hiện hành
3.4.2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
3.4.2.3. Khả năng thanh toán nhanh
3.4.2.4. Tỷ suất các khoản phải thu
3.5. Phân tích khả năng sinh lời
3.5.1. Hệ số lãi gộp
3.5.2. Hệ số lãi ròng
3.5.3. Suất sinh lợi của tài sản
3.5.4. Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu
3.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
3.6.1. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn
3.6.1.1. Số vòng quay vốn chung
3.6.1.2. Số vòng luân chuyển hàng hóa
3.6.1.3. Thời hạn thanh toán
3.6.1.4. Tỷ lệ hoàn vốn
3.6.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
a) Kết cấu vốn cố định
b) Số vòng quay vốn cố định
c) Tỷ lệ sinh lời vốn cố định
3.6.3. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
a) Kết cấu vốn lưu động
b) Số vòng quay vốn lưu động
c) Tỷ lệ sinh lời vốn lưu động
Chương 4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và dự báo tình hình tài chính năm 2007 tại Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi
4.1. Lập dự báo kết quả hoạt động kinh doanh
4.1.1. Dự báo về doanh thu
4.1.2. Sự thay đổi giá vốn, chi phí bán hàng
4.1.3. Dự báo hoạt động tài chính và hoạt động khác
4.2. Lập bảng cân đối kế toán dự báo
4.2.1. Dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu
4.2.2. Dự báo về hàng tồn kho
4.2.3. Sự thay đổi tài sản lưu động khác
4.2.4. Sự thay đổi tài sản cố định
4.2.5. Sự thay đổi của nguồn vốn kinh doanh
4.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2007
Chương 5: Một số biện pháp để nâng cao tình hình tài chính
5.1. Nhóm giải pháp giải quyết vấn đề tài chính
5.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
5.1.1.1. Tổ chức theo dõi và đôn đốc thu hồi nợ
5.1.1.2. Tồn kho hợp lí
5.1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố địinh
5.1.3. Hạ thấp chi phí
5.2. Nhóm giải pháp về thị trường
5.2.1. Đối với nguyên vật liệu đầu vào
5.2.2. Đầu ra của sản phẩm
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris