Luận văn Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại VIBank-Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại VIBank-Cần Thơ
Chương 1: Giới thiệu
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm về tính thanh khoản, cung - cầu thanh khoản và khả năng thanh toán
2.1.2. Rủi ro thanh khoản
2.1.3. Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản
2.1.4. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Giới thiệu về ngân hàng VIBANK Cần Thơ
3.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2. Mạng lưới hoạt động
3.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu và thị trường mục tiêu
3.3.1. Hoạt động kinh doanh chủ yếu
3.3.2. Thị trường mục tiêu
3.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban
3.5. Định hướng phát triển của VIB Cần Thơ trong thời gian tới
3.6. Sơ lược kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2008
3.7. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của VIB - Cần Thơ trong năm 2008
3.7.1. Một số điểm mạnh và điểm yếu của ngân hàng
Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại VIBank - Cần Thơ
3.7.2. Cơ hội, thách thức đối với VIB Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay
Chương 4: Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại ngân hàng
4.1. Phân tích tình hình nguồn vốn và tài sản tại VIB Cần Thơ
4.1.1. Tình hình nguồn vốn
4.1.2. Tình hình tài sản
4.2. Phân tích cung - cầu thanh khoản tại VIB Cần Thơ
4.2.1. Đánh giá tình hình thanh khoản bằng phương pháp phân tích các chỉ số tài chính
4.2.2. Đánh giá tình hình thanh khoản bằng phương pháp phân tích cung - cầu thanhh khoản
4.3. Dự báo nhu cầu thanh khoản trong năm 2009
4.3.1. Sơ lược về tình hình thị trường tiền tệ và một số giải pháp của ngân hàng nhà nước thực hiện trong năm 2008.
4.3.2. Dự báo cung - cầu thanh khoản và trạng thái thanh khoản tại VIB Cần Thơ trong năm 2009
Chương 5: Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại VIBank - Cần Thơ trong thời gian tới
5.1. Định hướng chung về quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng
5.2. Các chiến lược và giải pháp về thanh khoản
5.2.1. Chiến lược quản trị thanh khoản dựa vào tài sản
5.2.2. Chiến lược quản trị thanh khoản dựa vào nguồn vốn
5.2.3. Chiến lược quản trị thanh khoản cân bằng
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Phụ lục
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris