Luận văn Phân tích tình hình thu chi ngân sách tại Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND Thị Xã Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình thu chi ngân sách tại Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND Thị Xã Bến Tre
MỤC LỤC
Chương 1: Giới Thiệu
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu riêng
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Bản chất và vai trò của ngân sách Nhà nước
2.1.1.1. Khái niệm về ngân sách Nhà nước
2.1.1.2. Bản chất của ngân sách Nhà nước
2.1.1.3. Vai trò của ngân sách Nhà nước
2.1.2. Thu ngân sách Nhà nước
2.1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa về thu ngân sách Nhà nước
2.1.2.2. Phân loại
2.1.2.3. Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay
2.1.3. Chi ngân sách Nhà nước
2.1.3.1. Khái niệm và ý nghĩa về chi ngân sách Nhà nước
2.1.3.2. Phân loại
2.1.3.3. Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ XÃ BẾN TRE
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ XÃ BẾN TRE
3.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre
3.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.2. Giới thiệu chung về Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Bến Tre
3.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
3.1.2.3. Cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch
Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2005 - 2007
4.1. Đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2005 - 2007
4.1.1 Đánh giá tình hình thực thu ngân sách nhà nước Thị xã Bến Tre giai đoạn 2005 - 2007
4.1.2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Bến Tre giai đoạn 2005 - 2007
4.1.3. Các tồn tại trong công tác thu ngân sách tại Thị xã Bến Tre giai đoạn 2005 - 2007
4.2. Đánh giá tình hình chi ngân sách nhà nước Thị xã Bến Tre giai đoạn 2005 - 2007
4.2.1. Đánh giá tình hình thực chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Bến tre giai đoạn 2005 - 2007
4.2.2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Thị xã Bến tre giai đoạn 2005 - 2007
4.2.3. Những tồn tại trong công tác chi ngân sách trên địa bàn Thị xã Bến Tre trong giai đoạn 2005 - 2007
Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU CHI NGÂN SÁCH TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ XÃ BẾN TRE
Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU CHI 5.1. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG
5.1.1. Hoàn thiện chính sách, chế độ
5.1.2. Hoàn thiện công tác quản lí ngân sách Nhà nước
5.1.3. Kiện toàn đội ngũ cán bộ thu chi ngân sách Nhà nước
5.2. CÁC GIẢI PHÁP VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
5.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra
5.2.2. Tăng cường hơn nữa việc phối hợp với cơ quan thuế
5.3. CÁC GIẢI PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
5.3.1. Kiểm soát chi tiêu ngân sách qua hệ thống kiểm soát chi của kho bạc nhà nước
5.3.2. Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước theo dự toán
5.4. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Bến Tre
6.2.2. Đối với Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Bến Tre
6.2.3. Đối với các cơ quan khác
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris