Luận văn Phân tích tình hình thu - chi ngân sách tại trường Đại Học Trà Vinh

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình thu - chi ngân sách tại trường Đại Học Trà Vinh
Chương 1: Giới thiệu
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu ngiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm thu - chi ngân sách
2.1.2 Các điều kiện chi ngân sách
2.1.3 Nguyên tắc và điều kiện thanh toán các khoản chi ngân sách
2.1.4 Thủ tục chi ngân sách
2.1.5 Quyết toán chi ngân sách
2.2 Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Giới thiệu khái quát về trường Đại học Trà Vinh
3.1 Giới thiệu chung về trường Đại Học Trà Vinh
3.2 Lịch sử hình thành
3.3 Chức năng, nhiệm vụ
3.4 Các bậc, hệ đào tạo và ngành nghề đào tạo
3.5 Đội ngủ cán bộ giảng viên và cơ sở vật chất
3.6 Hoạt động nghiên cứu khoa học
3.7 Một số thành tích đạt được
3.8 Quy trình thu ngân sách
3.9 Quy trình chi ngân sách
3.10 Kết quả hoạt động đơn vị sự nghiệp của trường Đại học Trà Vinh qua 3 năm 2006, 2007, 2008
Chương 4: Phân tích tình hình thu - chi Ngân sách tại trường Đại học Trà Vinh
4.1 Phân tích tình hình thu Ngân sách t ại trường Đại Học Trà Vinh
4.1.1 Ngân sách nhà nước cấp
4.1.2 Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị
4.1.3 So sánh dự toán và thực tế thu ngân sách qua các năm 2006, 2007, 2008
4.1.3.1 Lập dự toán theo quý
4.1.3.2 Bảng so sánh dự toán và thực tế doanh thu qua các năm 2006, 2007, 2008
4.2. Phân tích tình hình chi Ngân sách t ại trường Đại học Trà Vinh
4.2.1 Cơ sở số liệu phục vụ cho phân tích
4.2.2 Lập dự toán chi Ngân sách nhà nước
4.2.3 Phân tích sự biến động chi phí qua các năm tại đ ơn vị
4.2.4 So sánh dự toán và thực tế chi ngân sách năm 2006, 2007, 2008
4.3 Phân tích tình hình quản lý sử dụng Ngân sách
4.3.1 Chi thanh toán cá nhân
4.3.2 Chi hoạt động nghiệp vụ
Chương 5: Những điểm mạnh, điểm yếu và giải pháp khắc phục
5.1 Những điểm mạnh
5.2 Những điểm yếu
5.3 Giải pháp khắc phục
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
689
Bài viết
1,399
Thành viên
592
Thành viên mới
Gia Hân