Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ công ty TNHH An Việt

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ công ty TNHH An Việt
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1. 3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số khái niệm
2.1.1.1 Hàng hóa
2.1.1.2 Tiêu thụ sản phẩm
2.1.1.3 Doanh thu bán hàng
2.1.1.4 Chi phí
2.1.1.5 Kết quả kinh doanh
2.1.2 Phân tích chung tình hình tiêu thụ hàng hóa
2.1.2.1 Phân tích khái quát
2.1.2.2 Phân tích bộ phận
2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa
2.1.3.1 Nguyên nhân chủ quan (thuộc về doanh nghiệp)
2.1.3.2 Nguyên nhân khách quan
2.1.4 Các chỉ số tài chính
2.1.4.1 Tỷ số sinh lời trên doanh thu
2.1.4.2 Số vòng luân chuyển hàng hóa
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1 Phương pháp so sánh
2.2.2.2 Phương pháp phân tích nhân tố
2.2.2.3 Phương pháp thống kê mô tả
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN VIỆT
3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty
3.1.3 Lĩnh vực hoạt động của công ty
3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN VIỆT
4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
4.1.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm của công ty
4.1.1.1 Thị trường trong nước
4.1.1.2 Thị trường ngoài nước
4.1.2 Phân tích sản lượng tiêu thụ hàng hóa theo nhóm hàng, mặt hàng chủ yếu
4.1.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo giá trị của nhóm hàng, mặt hàng chủ yếu
4.1.4 Phân tích doanh thu tiêu thụ
4.2 PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY AN VIỆT (2006-2008)
4.2.1 Nhân tố chủ quan
4.2.1.1 Tình hình cung cấp
4.2.1.2 Dự trữ hàng hóa
4.2.1.3 Giá bán
4.2.1.4 Chất lượng hàng hóa
4.2.1.5 Phương thức bán hàng
4.2.1.6 Các nhân tố khác
4.2.2 Nhân tố khách quan
4.2.2.1 Nhân tố thuộc về chính sách Nhà nước
4.2.2.2 Nhân tố thuộc về xã hội
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY AN VIỆT
5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
5.1.1 Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty An Việt (2006-2008)
5.1.2 Phương hướng phát triển của công ty
5.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
5.2.1 Những thuận lợi
5.2.2 Những khó khăn
5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
5.3.1 Nguồn nguyên liệu
5.3.2 Về giá cả
5.3.3 Về công tác quản lý
5.3.4 Về sản phẩm
5.3.5 Nghiên cứu thị trường
5.3.6 Về chiêu thị
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với công ty
6.2.2 Đối với Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris