Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ gas tại Công ty Cổ phần Năng Lượng Đại Việt - chi nhánh Vinagas Miền Tây

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Các khái niệm có liên quan
2.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích tình hình tiêu thụ
2.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tình hình tiêu thụ
2.1.4. Nội dung phân tích tình hình tiêu thụ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VINAGAS MIỀN TÂY
3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
3.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH
3.2.1. Chức năng
3.2.2. Nhiệm vụ
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.3.2. Chức năng nhiệm vụ của ban giám đốc và bộ phận
3.4. CẤU TRÚC LAO ĐỘNG
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris