Luận văn Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Gia Cầm Theo Kênh Truyền Thống Tại TP. Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Gia Cầm Theo Kênh Truyền Thống Tại TP. Cần Thơ

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 6
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số khái niệm cơ bản
2.1.2 Khái niệm về chi phí Marketing
2.1.3 Một số tỷ số tài chính dùng cho việc phân tích
2.1.4 Phương pháp ma trận SWOT
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH KÊNH MARKETING GIA CẦM VÀ CHI PHÍ MARKETING CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀO KÊNH
Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Gia Cầm Theo Kênh Truyền Thống Tại TP. Cần Thơ
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1.1 Điều kiện tự nhiên
3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội
3.1.3 Thực trạng sản xuất nông - lâm - thủy sản ở thành phố Cần Thơ
3.2 GIỚI THIỆU QUY TRÌNH KIỂM DỊCH
3.2.1 Tình hình thực tế về đàn gia cầm và công tác kiểm dịch hiện nay
3.2.2 Giới thiệu quy trình kiểm dịch gia cầm hiện tại
3.3 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM GIA CẦM
3.3.1 Kết quả khảo sát về loại hình thị trường
3.3.2 Phân tích mối quan hệ giữa các thành viên và chi phí Marketing của các kênh tiêu thụ gia cầm
3.3.3 So sánh chi phí Marketing và lợi nhuận của các thành viên tham gia vào kênh phân phối vịt thịt và gà thả vườn
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TIÊU THỤ GIA CẦM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
4.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
4.2 GIẢI PHÁP
4.2.1 Các giải pháp đối với các tác nhân tham gia vào kênh
4.2.2 Các giải pháp cải tiến kênh phân phối gia cầm
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 KẾT LUẬN
5.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris