Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận tiêu thụ của Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận tiêu thụ của Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp
2.1.2. Nội dung phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ LỢI NHUẬN TIÊU THỤ CỦA XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ
3.1. Giới thiệu Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ
3.1.1. Sự hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Xí nghiệp
3.1.3. Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu
3.1.4. Quy trình sản xuất sản phẩm
3.1.5. Tình hình hoạt động sản suất kinh doanh giai đoạn 2004-2006
3.1.6. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Xí nghiệp
3.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ
3.2.1. Phân tích doanh thu tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2004-2006
3.2.2. Phân tích tình hình doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường
3.2.3. Phân tích tình hình sản lượng tiêu thụ theo từng mặt hàng
3.2.4. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2004-2006
3.3. Phân tích tình hình lợi nhuận tiêu thụ của Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ
3.3.1. Phân tích tình hình lợi nhuận tiêu thụ giai đoạn 2004-2006
3.3.2. Phân tích lợi nhuận/đơn vị sản phẩm giai đoạn 2004-2006
3.3.3. Đánh giá chung về tình hình lợi nhuận tiêu thụ giai đoạn 2004-2006
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ LỢI NHUẬN TIÊU THỤ CỦA XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ
4.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình doanh thu tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp
4.1.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ
4.1.2. Nhân tố giá bán sản phẩm hàng hóa
4.1.3. Nhân tố đối thủ cạnh tranh
4.1.4. Nhân tố sản phẩm thay thế
4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận tiêu thụ của Xí nghiệp
4.2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2005 so với năm 2004
4.3. Phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ và lợi nhuận
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ GIA TĂNG LỢI NHUẬN CỦA XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ
5.1. Các biện pháp tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp
5.1.1. Đánh giá về tiềm năng tiêu thụ của thị trường
5.1.2. Đánh giá về đối thủ cạnh tranh
5.1.3. Một số hạn chế rút ra từ tình hình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp trong thời gian qua
5.1.4. Các biện pháp nhằm tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm
5.2. Các biện pháp gia tăng lợi nhuận của Xí nghiệp
5.2.1. Tăng sản lượng tiêu thụ của Xí nghiệp
5.2.2. Tăng giá bán sản phẩm
5.2.3. Giảm các khoản chi phí
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Ban lãnh đạo Xí nghiệp.
6.2.2. Đối với Nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris