Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ tại xí nghiệp chế biến số 3 - công ty CP Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ tại xí nghiệp chế biến số 3 - công ty CP Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long
Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Sự cần thiết của đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thề
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 Lược khảo tài liệu
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Một số khái niệm
2.1.2 Phân tích chung về tình hình tiêu thụ hàng hóa
2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG VÀ XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SỐ 3
3.1 Giới thiệu sơ lược về công ty CP LTTP Vĩnh Long
3.2 Giới thiệu về xí nghiệp số 3
3.2.1 Lịch sử hình thành và pháp triển
3.2.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý của xí nghiệp
3.2.3 Lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp
3.3 Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp qua 3 năm
3.4 Thuận lợi và khó khăn của xí nghiệp
3.4.1 Thuận lợi
3.4.2 Khó khăn
3.5 Định hướng phát triển trong thời gian tới
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA XÍ NGHIỆP QUA 3 NĂM 2006-2008
4.1 Phân tích tình hình tiêu thụ qua 3 năm
4.1.1 Phân tích theo thị trường tiêu thụ
4.1.2 Phân tích theo nhóm mặt hàng
4.2 Phân tích kết quả tiêu thụ qua 3 năm
4.2.1 Phân tích kết quả tiêu thụ
4.2.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng của nhân tố lượng và giá bán đến doanh thu tiêu thụ
4.2.3 Các chỉ tiêu tài chính
4.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ
4.3.1 Nhân tố chủ quan
4.3.2 Nhân tố khách quan
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
5.1 Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ
5.2 Một số giải pháp nâng cao tình hình tiêu thụ
5.2.1 Giải pháp về đối ngoại và thị trường
5.2.2 Giải pháp về công tác quản lý
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris