Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Miền Nam tại Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Miền Nam tại Vĩnh Long
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi không gian
1.4.2. Phạm vi thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
2.1.2. Khái niệm doanh thu, chi phí
2.1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty
2.1.4. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu nhập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH
3.2. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH
3.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở DOANH NGHIỆP
3.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý
3.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
3.3.3. Hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp
3.3.4. Đặc điểm tổ chức kế toán hàng tồn kho
3.3.5. Các chính sách kế toán chủ yếu
3.4. TỔNG QUÁT VỀ LỢI NHUẬN, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Phương hướng hoạt động của công ty
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI
4.1. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TỪ NĂM
4.1.1. Phân tích về tình hình tiêu thụ của các sản phẩm
4.1.2. Phân tích về đơn giá bán của sản phẩm cám, tấm, gạo
4.1.3. Phân tích tình hình nhập và xuất kho theo mặt hàng
4.2. PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG
4.2.1. Nguyên nhân chủ quan
4.2.2. Nguyên nhân khách quan
4.3. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY
4.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận của hoạt động bán hàng
4.4.2. Phân tích tình hình lợi nhuận của hoạt động tài chính
4.5. PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN
4.5.1. Lợi nhuận năm 2007 so với năm 2006
4.5.2. Lợi nhuận năm 2008 so với năm 2007
4.6. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI
4.6.1. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu
4.6.2. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng/ tổng tài sản
4.6.3. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng/ vốn chủ sở hữu
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO
5.1. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA
5.2. ĐẨY MẠNH KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM
5.3. GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN
5.3.1. Tăng doanh thu, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm
5.3.2. Hạ thấp chi phí quản lý và chi phí bán hàng
5.4. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris