Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ xăng, dầu và một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ tại Công ty cổ phần Dầu khí Petro Mekong

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ xăng, dầu và một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ tại Công ty cổ phần Dầu khí Petro Mekong

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1.Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số khái niệm cơ sở về tiêu thụ
2.1.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ của tiêu thụ
2.1.3. Phân tích tình hình tiêu thụ
2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tiêu thụ
2.1.5. Các phương pháp phân tích
2.1.6. Một số điểm cần quan tâm khi xem xét lĩnh vực xăng dầu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ PETRO MEKONG
3.1. Lịch sử hình thành
3.2. Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh
1.2.1. Nhiệm vụ
1.2.2. Ngành nghề kinh doanh
3.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức
1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý
1.3.2. Chứ năng nhiệm vụ từng phòng ban
3.4. Khái quát chung về tình hình họat động kinh doanh của công ty
3.4.1. Thị trường
3.4.2. Mạng lưới phân phối
3.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006 - 2008)
3.5. Thuận lợi khó khăn và phương hướng phát triển của công ty
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.5.3. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TIÊU THU XĂNG TỪ NĂM 2006 - 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ PETRO MEKONG
4.1. Phân tích chung về tình hình tiêu thụ xăng
4.2. Phân tích bộ phận
4.2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ theo nhóm mặt hàng
4.2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ theo nhóm khách hàng
4.3. Phân tích hiệu quả của tình hình tiêu thụ
4.4. Dự báo về doanh số bán của công ty trong năm 2009
4.4.1. Dự báo sản lượng tiêu thụ xăng
4.4.2. Dự báo sản lượng tiêu thụ dầu (DO)
CHƯƠNG 5 : PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ XĂNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ PETRO MEKONG
5.1. Nguyên nhân chủ quan
5.1.1. Tình hình cung cấp
5.1.2. Tình hình dự trữ hàng hóa
5.1.3. Giá bán
5.1.4. Chất lượng hàng hóa
5.1.5. Phương thức bán
5.1.6. Tổ chức bộ máy nhân sự
5.2. Nguyên nhân khách quan
5.2.1. Nguyên nhân thuộc chính sách nhà nước
5.2.2. Nguyên nhân thuộc về xã hội
5.3. Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với nhà nước
6.2.2. Đối với công ty
6.2.3. Đối với lãnh đạo công ty
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris