Luận văn Phân tích tình hình tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại NHTMCP ACB Chi nhánh Cà Mau

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại NHTMCP ACB Chi nhánh Cà Mau
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Phạm vi về không gian
1.4.2. Phạm vi về thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số cơ sở lý thuyết về huy động vốn
2.1.2. Một số cơ sở lý thuyết về tín dụng
2.1.3. Các chỉ số đánh giá hoạt động huy động vốn và cho vay của ngân hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH
3.1. Khái quát về địa lý, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2. Khái quát về ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
3.2.3. Phạm vi hoạt động
3.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 - 2008
3.4. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động năm 2009 của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Phương hướng hoạt động năm 2009
CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 - 2008
4.1.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm 2006 - 2008
4.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn
4.2. Phân tích tình hình cho vay của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 - 2008
4.2.1. Khái quát chung về tình hình tín dụng tại Ngân hàng
4.2.2. Phân tích doanh số cho vay
4.2.3. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.4. Phân tích tình hình dư nợ
4.2.5. Phân tích tình hình nợ quá hạn và nợ xấu
4.2.6. Đánh giá tình hình cho vay
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH
5.1. Tồn tại và nguyên nhân
5.1.1. Huy động vốn
5.1.2. Cho vay
5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
5.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
709
Bài viết
1,427
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris