Luận văn Phân tích tình hình tín dụng đối với khách hành cá nhân tại NHTMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tín dụng đối với khách hành cá nhân tại NHTMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm về tín dụng
2.1.2 Vai trò của tín dụng
2.1.3 Bản chất tín dụng
2.1.4 Phân loại tín dụng
2.1.5 Nguyên tắc tín dụng
2.1.6 Điều kiện cấp tín dụng
2.1.7 Đảm bảo tín dụng
2.1.8 Lãi suất tín dụng
2.1.9 Rủi ro tín dụng
2.1.9.1 Khái niệm
2.1.10 Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích ma trận SWOT
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NH TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU
3.1 TỔNG QUAN VỀ TỈNH CÀ MAU
3.1.1 Vị trí địa lý
3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.3 Thế mạnh và khó khăn
3.2 KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU
3.2.1 Sự hình thành và phát triển của NHTMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau
3.2.2 Sơ đồ tổ chức
3.2.3 chức năng các phòng ban
3.2.4 Sản phẩm dịch vụ và quy trình thủ tục cho vay của NH TMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau
3.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau qua 3 năm (2006 -2008)
3.2.6 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tín dụng của NHTMCP Á châu chi nhánh Cà Mau những năm qua
Chương 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU
4.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU
4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn
4.1.2 Tình hình huy động vốn
4.2 TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CỦA NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU
4.3 TÌNH HÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU
4.3.1 Phân tích doanh số cho vay
4.3.2 Phân tích doanh số thu nợ
4.3.3 Phân tích tình hình dư nợ
4.3.4 Phân tích tình hình nợ quá hạn
4.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU THÔNG QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
4.4.1 Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn
4.4.2 Tổng dư nợ trên vốn huy động
4.4.3 Doanh số thu nợ trên doanh số cho vay
4.4.4 Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
4.4.5 Vòng quay vốn tín dụng
4.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU QUA 3 NĂM (2006 -2008)
4.4.1 Tình hình huy động vốn
4.4.2 Tình hình sử dụng vốn
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU
5.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
5.1.1 Yếu tố kinh tế
5.1.2 Yếu tố chính trị và pháp luật
5.1.3 Yếu tố cạnh tranh
5.1.4Yếu tố khách hàng
5.2 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU
5.2.1 Điểm mạnh (S)
5.2.2 Điểm yếu (W)
5.2.3 Cơ hội (O)
5.2.4 Thách thức (T)
5.3 CHIẾN LƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CÀ MAU
5.3.1 Xây dựng chiến lược
5.3.2 Phân tích chiến lược
5.3.3 Lựa chọn chiến lược
5.3.4 Một số giải pháp thực hiện chiến lược
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với chính quyền địa phương
6.2.2 Đối với ngân hàng hội sở
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris