Luận văn Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau

196
0
16

ngochai89

Member
MỤC LỤC
Chương 1 - GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Lý do chọn đề tài
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phạm vi về thời gian
1.3.2 Phạm vi về không gian
1.3.3 Phạm vi về nội dung
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Các khái niệm
2.1.2 Rủi ro tín dụng
2.1.3 Một số quy định trong họat động tín dụng
2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thut thập thông tin
2.2.2 Phương pháp phân tích
Chương 3 - MỘT SỐ TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CÀ MAU
3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CÀ MAU
3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng ĐT&PTVN chi nhánh Cà mau
3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ hoạt động
3.1.3 Cơ cấu tổ chức và sản phẩm dịch vụ
3.1.4 Vai trò của ngân hàng
3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM 2006, 2007 VÀ 2008 CỦA NGÂN HÀNG ĐT&PTVN CHI NHÁNH CÀ MAU
3.2.1 Tình hình doanh thu ,chi phí lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm
3.3 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐT&PTVN CHI NHÁNH CÀ MAU
3.31 Thuận lợi
3.3.2 Khó khăn
3.3.3 Mục tiêu, phương hướng và kế hoạch năm 2009 của ngân hàng
Chương 4 - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PTVN TẠI CÀ MAU QUA 3 NĂM 2006, 2007 VÀ 2008
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PTVN CHI NHÁNH CÀ MAU QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008
4.1.1 Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng ĐT&PTVN
4.1.2 Phân tích tình hình quy động vốn ngắn hạn của ngân hàng
4.2 PHÂN TÍCH BTÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PTVN TẠI CÀ MAU QUA 3 NĂM 2006, 2007 VÀ 2008
4.2.1 Tình hình tín dụng của ngân hàng qua 3 năm
4.2.2 Phân tích danh số cho vay ngắn hạn
4.2.3 Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
4.2.4 Phân tích tình hình thu nợ ngắn hạn
4.2.5 Phân tích tình hình nợ xấu ngắn hạn
4.2.6 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn
4.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ TÍN DỤNG
4.3.1 Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tín dụng qua nợ quá hạn theo thời hạn vay năm 2006-2007
4.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tín dụng qua nợ quá hạn theo thời hạn vay năm 2007-2008
Chương 5 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TẠI CÀ MAU
5.1 MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.1.1 Tồn tại
5.1.2 Nguyên nhân
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ HUY ĐỘNG VỐN
5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CHO VAY NGẮN HẠN
5.3.1 Một số giải pháp về danh số cho vay
5.3.2 Một số giải pháp về danh số thu nợ
5.3.3 Một số giải pháp dư nợ
5.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC
Chương 6 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
6.2.2 Đối với chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris